| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  6347 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6346 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6345 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6344 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6343 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6342 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6341 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6340 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6339 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6338 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6337 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6336 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6335 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6334 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6333 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6332 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6331 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6330 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6329 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6328 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6327 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6326 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6325 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6324 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6323 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6322 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6321 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6320 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ ซื้อ   22 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6319 / 2567   เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเเละราคากลางสำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 รพ.สต.ชายเขา
  6318 / 2567   เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเเละราคากลางสำหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 รพ.สต.ชายเขา
  6317 / 2567   เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายลเอียดคุณลักษณะเเละราคากลางสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 รพ.สต.ชายเขา
  6316 / 2567   เเต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเเละราคากลางสำหรับจัดซื้อวัสดุการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 รพ.สต.ชายเขา
  6315 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน ชข 6462 กรุงเทพมหานคร   22 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  6314 / 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 สำนักงานคลังจังหวัด
  6313 / 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 สำนักงานคลังจังหวัด
  6312 / 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดอุตรดิตถ์   22 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  6311 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดจ้างเหมาบริการทำที่ตากผ้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  6310 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  6309 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดจัดจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  6308 / 2567   แต่งตั้งคณะทำงานครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดอุตรดิตถ์   22 เมษายน 2567 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  6307 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ (อกสจ.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  6306 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดไม้สักท่อนเพื่อใช้ในการฝึกวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน 149 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  6305 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาทำที่ตากผ้าสำหรับงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  6304 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  6303 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 รพ.สต.วังกะพี้
  6302 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สำหรับ จ้างเหมาปรับพื้นที่และทาสีห้องทันตกรรมและห้องแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เมษายน 2567 รพ.สต.ม่อนดินแดง(ท่าเสา)
  6301 / 2567   สั่งจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ   22 เมษายน 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  6300 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6299 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  6298 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   19 เมษายน 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 8897รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178