| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  7597 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7596 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7595 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7594 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7593 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7592 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7591 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7590 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7589 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7588 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7587 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7586 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7585 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 8 ตู้   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  7584 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  7583 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เคาน์เตอร์บริการประชาชน ขนาด 2 เมตร จำนวน 1 ชุด   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  7582 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียูจำนวน 2 เครื่อง   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  7581 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  7580 / 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ไร่อ้อย
  7579 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  7578 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานแรงงานจังหวัด
  7577 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดอุตรดิตถ์   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ)
  7576 / 2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.นายาง
  7575 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะอาหารแบบม้านั่ง ชนิด 10 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พฤษภาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  7574 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  7573 / 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
  7572 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7571 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7570 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7569 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7568 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7567 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7566 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7565 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7564 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7563 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดเฉพาะ   21 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7562 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาบริการ   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประมงจังหวัด
  7561 / 2567   แต่่งตั้งผู้ตรวจรับ การจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  7560 / 2567   แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ   21 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.หาดงิ้ว
  7559 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้อน้ำแข็ง 163 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พฤษภาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  7558 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจัดซื้ออาหารดิบเพื่อปรุงอาหารจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขัง 162 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 พฤษภาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  7557 / 2567   แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2567   21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
  7556 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์   21 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.เด่นเหล็ก
  7555 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7554 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7553 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7552 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7551 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7550 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7549 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7548 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   20 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 8897รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178