| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  7997 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   29 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7996 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   29 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7995 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   29 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7994 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   29 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7993 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   29 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7992 / 2567   แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน   29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  7991 / 2567   ย้ายข้าราชการ   29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7990 / 2567   ย้ายข้าราชการ   29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  7989 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   29 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7988 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง และคณะกรรมการดำเนินการจำหน่าย พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2567   29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  7987 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงสอบหาข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพเพื่อจำหน่ายออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์   29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  7986 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ   29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
  7985 / 2567   แต้งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อแผ่นอคริลิค รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประมงจังหวัด
  7984 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฝึกวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 พฤษภาคม 2567 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
  7983 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์   29 พฤษภาคม 2567 ที่ทำการปกครองจังหวัด
  7982 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  7981 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน   28 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.โป่งพาน
  7980 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7979 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7978 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7977 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7976 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7975 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7974 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7973 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7972 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7971 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7970 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7969 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7968 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7967 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7966 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7965 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7964 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7963 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7962 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7961 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7960 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7959 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7958 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7957 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7956 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7955 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7954 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7953 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7952 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7951 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7950 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7949 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7948 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   28 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10797รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216