| กลับไปหน้าแรก |

ออกเลขที่คำสั่ง


| ต้องการบันทึกข้อมูล | SEARCH by year&name |
สามารถแนบเอกสารคำสั่งที่ scan แล้วหรือแก้ไขข้อความได้โดยคลิกที่ field "เรื่อง"
การแนบคำสั่งฯขอความกรุณา scan เป็นไฟล์ชนิด *.pdf (Acrobat) ปรับกระดาษ A4 ความละเอียดประมาณ 300 px. ชนิดสี (color)
ค้นหาข้อมูลคำว่า :  
คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่
เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ชื่อหน่วยงาน
  7052 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7051 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7050 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7049 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7048 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  7047 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  7046 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  7045 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจัดจ้างบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.ป่าเซ่า
  7044 / 2567   ให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  7043 / 2567   เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  7042 / 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  7041 / 2567   ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (1 เมษายน 2567)   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  7040 / 2567   เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ (1 เมษายน 2567)   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  7039 / 2567   ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รอบที่ 1(1เมษายน 2567)   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  7038 / 2567   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2567)   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  7037 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาต่อเติมกันสาดบริเวณด้านทิศตะวันออกของตัวอาคารสำนักงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คลองละมุง
  7036 / 2567   แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  7035 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา และร่างของเขตของงานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  7034 / 2567   แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างผลิตเคาน์เตอน์บริการประชาชน   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานที่ดินจังหวัด
  7033 / 2567   มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการและลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ อพม. "พี่สอนน้อง"   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  7032 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  7031 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  7030 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  7029 / 2567   แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  7028 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  7027 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  7026 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  7025 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   8 พฤษภาคม 2567 รพ.สต.คุ้งตะเภา
  7024 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7023 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7022 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7021 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7020 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7019 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7018 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7017 / 2567   วัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7016 / 2567   แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ระดับพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   8 พฤษภาคม 2567 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
  7015 / 2567   การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7 พฤษภาคม 2567 สำนักงานคลังจังหวัด
  7014 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   7 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7013 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   7 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7012 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   7 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7011 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   7 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7010 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   7 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7009 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   7 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7008 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   7 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7007 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   7 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7006 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   7 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7005 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   7 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7004 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   7 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  7003 / 2567   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดคุณลักษณะ   7 พฤษภาคม 2567 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

บันทึกข้อมูลไว้ 10752รายการ แสดงผลหน้าละ 50 รายการ
คลิกเปิดข้อมูลหน้าที่ : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216