สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 51,289
 เรื่อง : ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 14:21:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,288
 เรื่อง : การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 14:19:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,287
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 14:17:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,286
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 14:12:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,285
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อำเภอน้ำปาดและอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 14:11:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,284
 เรื่อง : การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 31/2566
ผู้รับ : 234 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 14:04:50 น. ]

รับแล้ว : 174 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 60 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,283
 เรื่อง : สำรวจสถานีตรวจวัดอากาศ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 14:03:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,282
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 13:36:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,281
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 13:16:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,280
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 10:39:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,279
 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงวันรับเกียรติบัตร/โล่ดีเด่น งานสูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 10:16:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,277
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 10:06:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,276
 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 10:02:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,275
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 09:46:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,274
 เรื่อง : ขอสำรวจสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 09:45:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,273
 เรื่อง : ขอสำรวจสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 09:40:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,272
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความก้าวหน้าในการจัดตั้งกลุ่มชาวสวนยางเป็นนิติบุคคล
ผู้รับ : 1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 09:40:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,271
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปกิบัติราชการประจำปีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 09:32:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,270
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Line Official Account Teen Club
ผู้รับ : 388 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 09:32:34 น. ]

รับแล้ว : 185 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 203 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,269
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 กย. 66 09:25:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23   | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๘๖,๗๒๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖