สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 60,359
 เรื่อง : รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [เรื่อง สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิค เอซิด (วิตามิน B9)]
ผู้รับ : 235 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 14:32:26 น. ]

รับแล้ว : 172 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 63 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,357
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แผนที่ดิจิทัล ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 14:26:46 น. ]

รับแล้ว : 23 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,355
 เรื่อง : การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 8/2567 ครั้งที่ 9/2567 และครั้งที่ 10/2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 14:20:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,354
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แผนที่ดิจิทัล ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
ผู้รับ : 49 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 14:19:23 น. ]

รับแล้ว : 46 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,353
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566 - 2570 มแผนพัฒนาการ
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 14:19:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,352
 เรื่อง : การส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในสถานที่ราชการ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 14:17:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,351
 เรื่อง : การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 14:13:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,350
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 14:03:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,349
 เรื่อง : การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 14:01:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,348
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 13:58:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,345
 เรื่อง : การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 13:25:33 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,344
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสวนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ ในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ และการมอบรางวัลการประกวดกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะ ดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 13:25:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,343
 เรื่อง : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยการอาชีพพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 13:24:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,342
 เรื่อง : การโอนเงินผ่านระบบ KTB
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 13:21:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,341
 เรื่อง : แจ้งวันประทับตราบัตรเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ฝายหลวง [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 13:18:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,340
 เรื่อง : ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองฝุ่นขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน PM 2.5
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 12:56:42 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,339
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 12:20:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,338
 เรื่อง : การสำรวจความต้องการในการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว
ผู้รับ : 1. อบต.แม่พูล 2. เทศบาลตำบลหัวดง 3. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 12:10:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,337
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ?(อุตรดิตถ์ คอฟฟี่&คราฟท์ 2024)?
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 12:10:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,336
 เรื่อง : การสำรวจความต้องการในการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 27 มีค. 67 12:08:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43   | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๓๓๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖