สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,119
 เรื่อง : การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 19:35:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,118
 เรื่อง : การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 19:34:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,117
 เรื่อง : การอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 19:33:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,116
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถตู้
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 19:06:26 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,115
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 19:02:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,114
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
ผู้รับ : 152 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 19:00:25 น. ]

รับแล้ว : 106 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 46 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,113
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 18:57:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,112
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิค 19
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 18:54:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,111
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเขตตรวจราชการที่ 17
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 16:56:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,110
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมพระพุทธมนต์ ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรศทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า 2. เทศบาลตำบลท่าเสา 3. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 16:54:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,109
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 16:29:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,108
 เรื่อง : การประกวดร้านในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566_0001
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 16:26:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,107
 เรื่อง : ขอส่งรายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย จากกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2565)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 16:13:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,106
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาคำพิพากษาคดีปกครองตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 16:06:47 น. ]

รับแล้ว : 74 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,105
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาคำพิพากษาคดีปกครองตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 16:05:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,104
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญส่งชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด ในงานพระราชพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 15:55:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,103
ด่วนมาก


 เรื่อง : ประสานขอข้อมูลแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 15:47:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,102
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 (ส่งใหม่ แก้ไขชื่อเรื่องและเลขหนังสือ)
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 15:44:51 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,101
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 15:44:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,100
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับคณะผู้แทนแขวงไชยะบุรี
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 15:43:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,727 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68   | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๔๘๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖