สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,932
 เรื่อง : ขอปรับรายละเอียดการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 มีค. 67 09:34:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,931
 เรื่อง : แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอเมือง
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 มีค. 67 09:33:10 น. ]

รับแล้ว : 19 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,930
 เรื่อง : ขอแจ้งสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ และมาตรการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 มีค. 67 09:27:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,929
 เรื่อง : ขอส่งรายชื่อวิทยากรให้ความรู้โครงการอบรม
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 มีค. 67 09:24:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,928
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2567
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 มีค. 67 08:45:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,927
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมประจำเดือน เมษายน 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 มีค. 67 08:43:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,926
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนยเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 มีค. 67 08:29:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,925
 เรื่อง : แนวทางการใช้ประดยชน์ที่ราชพัสดุเืพ่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า/สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 20 มีค. 67 08:23:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,924
 เรื่อง : แผนปฏืบัติราชการรายปี (พ.ศ.2567) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 16:48:02 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,923
 เรื่อง : ขอรับการสนุนชุดการแสดงในพิธีบวงสรวง งานพญาปาด เทศกาลหมอ - กระเทียม และของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 16:28:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,921
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนข้อเสนอการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 15:59:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,920
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนข้อเสนอการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566
ผู้รับ : 146 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 15:56:34 น. ]

รับแล้ว : 95 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 51 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,919
 เรื่อง : การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 15:55:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,918
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กำหนดวันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 15:53:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,916
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสถิติจังหวัด 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 15:53:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,915
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 15:48:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,914
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 15:43:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,913
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ปี 2567
ผู้รับ : 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 15:28:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,912
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV) และการดำเนินงาน CBTx ในระดับหมู่บ้าน
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 15:17:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,911
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมจัดทำแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMIV) และการดำเนินงาน CBTx ในระดับหมู่บ้าน
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 15:14:43 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,824 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68   | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๗,๕๐๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖