สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 60,973
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนโครงการ"ท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ"
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 14:21:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,971
 เรื่อง : สำรวจความพร้อมและความต้องการในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ผู้รับ : 34 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 13:50:07 น. ]

รับแล้ว : 29 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,970
 เรื่อง : การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจกการลูกเสือ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 13:46:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,969
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อออกแบบสิ่งก่อสร้างและประมาณราคา (ปร.4/ ปร.5)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 13:34:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,968
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 13:30:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,967
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประจำจุดตรวจ/ด่านชุมชน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 13:29:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,966
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 11:47:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,965
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณธกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 11:39:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,964
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 3. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 11:28:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,963
 เรื่อง : การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 11:19:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,962
 เรื่อง : การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2567
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 11:17:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,961
 เรื่อง : การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 11:15:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,960
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 11:04:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,958
 เรื่อง : เชิญร่วมงาน "ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:54:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,957
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:50:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,956
 เรื่อง : แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:39:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,955
 เรื่อง : การจัดงานสืบสานประเพณี "พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอตรอน" ประจำปี พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:36:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,954
 เรื่อง : การจัดงานสืบสานประเพณี "พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอตรอน" ประจำปี พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:34:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,953
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อน โครงการ "ท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ"
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:33:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,952
 เรื่อง : การจัดงานสืบสานประเพณี "พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอตรอน" ประจำปี พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:22:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,824 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21   | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๖,๙๘๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖