สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 50,844
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์โครงการ "ลูกผู้ชายสายสตรอง (Strong youth)"
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:47:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,843
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด
ผู้รับ : 154 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:45:06 น. ]

รับแล้ว : 103 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 51 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,842
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์โครงการ "ลูกผู้ชายสายสตรอง (Strong youth)"
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:41:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,841
 เรื่อง : แจ้งผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:38:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,840
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมฯ ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:32:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,839
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. ที่ทำการปกครองจังหวัด 3. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:28:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,838
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:27:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,836
 เรื่อง : การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:16:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,834
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรกลุ่มโครงการแผยแพร่ชุดความรู้ การเข้าถึงบริการสุขภาพแบบครบวงจรผ่าน Platfonm Uttaradit COVID - 19 online และประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:11:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,833
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรกลุ่มโครงการแผยแพร่ชุดความรู้ การเข้าถึงบริการสุขภาพแบบครบวงจรผ่าน Platfonm Uttaradit COVID - 19 online และประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:08:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,832
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:08:28 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,831
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากรกลุ่มโครงการแผยแพร่ชุดความรู้ การเข้าถึงบริการสุขภาพแบบครบวงจรผ่าน Platfonm Uttaradit COVID - 19 online และประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:05:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,830
 เรื่อง : ติดตามรายงานผลซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 15:05:35 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,829
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกนำ นักเรียนทุนพระราชทานเข้าร่วมการติดตามผล นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา สงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระ บรมราชูปถัมภ์
ผู้รับ : 1. อบต.ป่าคาย 2. อบต.วังแดง 3. อบต.น้ำหมัน 4. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 14:59:16 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,828
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566(เดือนสิงหาคม 2566)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 14:34:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,827
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งสำเนาประกาศบัญชีผู้สมัครและสำเนาประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.สองห้อง เขตเลือกตั้งที่ 1
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.สองห้อง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 14:33:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,826
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566(เดือนสิงหาคม 2566)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 14:30:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,825
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.สองห้อง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 14:27:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,824
 เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2568) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 14:23:29 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,823
 เรื่อง : เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 14:21:13 น. ]

รับแล้ว : 27 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,100 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38   | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๓๔,๘๙๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖