สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 65,973
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 13:26:39 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,972
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 13:23:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,971
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. กอ.รมน.จว.อต. 3. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง) 4. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 13:21:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,970
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแบบแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 28 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 13:14:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,968
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการเร่งรัด 2.67 ทองแสนขัน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:59:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,967
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการเร่งรัดค้นหา 2.67 บ้านโคก
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:49:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,965
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานฯ
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:38:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,963
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:15:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,962
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:14:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,961
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
ผู้รับ : 162 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:12:51 น. ]

รับแล้ว : 110 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,960
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:11:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,959
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:09:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,958
 เรื่อง : แจ้งรายละเอียดผู้บริจาคโลหิต
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:04:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,957
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:03:24 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,956
 เรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:02:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,955
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งเมนูอาหารระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:01:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,954
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งเมนูอาหารระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:58:28 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,953
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:57:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,952
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:55:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,950
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:53:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,669 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38   | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๑๖,๖๙๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖