สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 60,472
 เรื่อง : ขอแก้ไขการแต่งกายเข้าร่วกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล 3. กองพันทหารปืนใหญ่ที่20 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 16:16:50 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,471
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 16:15:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,469
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 16:14:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,466
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงาน ?(อุตรดิตถ์ คอฟฟี่&คราฟท์ 2024)?
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 16:12:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,465
 เรื่อง : ขอแก้ไขการแต่งกายเข้าร่วกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
ผู้รับ : 411 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 16:12:51 น. ]

รับแล้ว : 193 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 218 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,463
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก(ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 16:05:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,462
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงครั่ง เพื่อเข้าร่วมติดตามประเมินสถานการณ์ครั่งที่ระบาดในพื้นที่ปลูกทุเรียน และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 15:55:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,461
 เรื่อง : แจ้งเน้นย้ำให้สัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางที่ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ กำหนดการผ่านด่านกักกันสัตว์ระหว่างทางไว้ในใบอนุญาตฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 15:52:51 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,460
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 15:51:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,459
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานวันผู้สูงอายุและ วันแห่งครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไคร้ 2. เทศบาลตำบลทองแสนขัน 3. อบต.น้ำหมัน 4. อบต.บ้านดารา 5. อบต.ชัยจุมพล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 15:33:49 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,458
 เรื่อง : อนุมัติให้เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 15:15:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,456
 เรื่อง : แจ้งการเปิดตรวจ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 15:01:09 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,455
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.หาดล้า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 15:00:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,454
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 14:59:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,453
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 14:58:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,452
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 14:54:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,451
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 14:52:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,450
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 14:50:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,449
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเคหะชุมชนอุตรดิตถ์ 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 14:49:08 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,448
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีค. 67 14:47:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38   | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๘๐๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖