สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 51,695
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมธรรมชาติเเละศิลปกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 2 ตค. 66 09:51:28 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,694
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน ควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 2 ตค. 66 09:21:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,693
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง
ผู้รับ : 79 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.วังแดง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 2 ตค. 66 09:20:33 น. ]

รับแล้ว : 71 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,692
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน ควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 2 ตค. 66 09:16:58 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,691
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 2 ตค. 66 09:11:33 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,689
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 2 ตค. 66 08:47:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,688
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่ง สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือ ที่ กษ 00224.อต/ว10125
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 2 ตค. 66 08:21:24 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,687
 เรื่อง : การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 2 ตค. 66 08:09:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,686
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 23:08:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,685
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท และเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 19:29:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,684
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท และเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 19:28:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,683
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มอบหมายภารกิจในการจัดพิธีเชิญหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทและเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 19:04:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,682
 เรื่อง : สรุปประเด็นการประชุมกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 41 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 17:35:13 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 20 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,681
 เรื่อง : สรุปประเด็นการประชุมกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 17:34:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,680
 เรื่อง : การเเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนนายอำเภอน้ำปาด เเละนายอำเภอทองเเสนขัน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 2. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 16:29:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,679
 เรื่อง : แจ้งผลการจ่ายเงินกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 16:25:44 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,678
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 16:23:38 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,677
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 16:18:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,676
 เรื่อง : แจ้งผลการจ่ายเงินกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 16:17:23 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,675
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 7 อุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี/365วัน ที่อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 410 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 กย. 66 15:40:09 น. ]

รับแล้ว : 187 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 223 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,209 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๘๗,๓๘๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖