สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,258
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว118 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงานผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ประจำปี พ.ศ.2567
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 15:43:02 น. ]

รับแล้ว : 30 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,257
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.4/ว118 ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอแจ้งปรับเปลี่ยนปฏิทินการปฏิบัติงานผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) ประจำปี พ.ศ.2567
ผู้รับ : 45 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 15:35:38 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,256
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2567 เพิ่มเติม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 15:29:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,255
 เรื่อง : ขอส่งแผนขับเคลื่อนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค (พ.ศ.2566 - 2580)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 15:20:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,254
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟืั้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 15:20:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,253
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 15:19:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,252
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟืั้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 15:08:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,251
 เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักทะเบียนฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 15:07:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,250
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 15:02:43 น. ]

รับแล้ว : 44 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,249
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การอนุมัติโครงการและมอบหมายอำนาจในการดำเนินโครงการตามแผนภูมิปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 14:57:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,248
 เรื่อง : วารสาร The one ประจำเดือนมกราคม 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 14:38:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,247
 เรื่อง : การขับเคลื่อนทางการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 14:37:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,246
 เรื่อง : การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในและชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน สังกัดสำนักงานการสอบสวนและนิติการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 14:25:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,245
 เรื่อง : ขอแก่ไขเบอร์แฟ็กซ์สำหรับตอบแบบตอบรับ
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 14:18:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,244
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เเจ้งกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ปี 2567
ผู้รับ : 412 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 14:17:55 น. ]

รับแล้ว : 200 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 212 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,243
 เรื่อง : การจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 14:17:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,242
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 14:16:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,241
 เรื่อง : ประชุมหารือการจัดกิจกรรมลานสร้างสรรค์
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 14:13:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,240
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 14:12:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,239
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 14:12:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93   | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๓๑๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖