สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,565
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 16:34:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,564
 เรื่อง : การขออนุญาตตั้งศูนย์ พก.
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 16:32:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,563
 เรื่อง : การขออนุญาตตั้งศูนย์ พก.
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 16:31:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,562
 เรื่อง : การจัดส่งข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 16:15:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,561
 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงเลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอตรอน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 15:39:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,560
 เรื่อง : การจัดทำการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แก้ไข ปค.)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 15:39:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,558
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 15:25:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,557
 เรื่อง : เชิญร่วมลงพื้นที่โครงการส่งเสริม ประซาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการแกไขปัญหาหนี้นอกระบบ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ 2. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 15:20:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,556
 เรื่อง : การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563-2565 สู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ 2. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 15:17:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,555
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม( Agritech and innovation Center : AIC ) ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Application Zoom
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 15:05:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,554
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม( Agritech and innovation Center : AIC ) ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Application Zoom
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 14:58:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,553
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจพระพุทธนวราชบพิตรประจำอำเภอ
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 14:45:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,552
 เรื่อง : แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 14:43:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,551
 เรื่อง : เชิญประชุมประจำเดือน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 3. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 14:36:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,550
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 14:34:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,549
 เรื่อง : รวมใจทั้งชาติในการแสดงความภักดี
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 14:10:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,548
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรและร่วมกิจกรรมในงาน URU Grand Party & Music 2023
ผู้รับ : 132 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 14:10:29 น. ]

รับแล้ว : 118 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 14 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,547
 เรื่อง : ระบบเบิกจ่ายเงินเพิ่ม เจ้าพนักงานปกครอง ปลัดอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 14:02:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,546
 เรื่อง : ส่งตัวข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 13:56:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,544
 เรื่อง : เชิญประชุมปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 13:51:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,725 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93   | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๐๖๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖