สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,805
 เรื่อง : การดำเนินตามโครงการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เทิดไท้องค์ราชัน
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 16:03:36 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,804
 เรื่อง : รายงานเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.นาขุม [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:58:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,803
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การฝึกอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:55:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,802
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : จัดส่งแผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:48:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,801
 เรื่อง : ขอข้อมูลผลสำเร็จเป็นรูปธรรม TO BE NUMBER ONE
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:43:01 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,800
 เรื่อง : เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:41:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,799
 เรื่อง : ขอให้คัดเลือกหมู่บ้านตัวแทนตำบล ประกวดชุมชน TO BE NUMBER ONE
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:38:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,798
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HR Clinic)
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:38:26 น. ]

รับแล้ว : 31 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,797
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. ...
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:38:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,796
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายฯ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:28:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,795
 เรื่อง : ขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:26:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,794
 เรื่อง : ขออนุญาตลาพักผ่อนและออกนอกเขตจังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:23:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,792
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:21:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,791
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมจัดบูทนิทรรศการ มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายฯ
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 2. โรงเรียนอุตรดิตถ์ 3. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:12:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,790
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : นโยบายการยกระดับไทยเป็น Agriculture and Food Hub ตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND
ผู้รับ : 1. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:12:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,789
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานที่จอดรถผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ท่าเหนือสัมพันธ์" ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:09:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,788
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานที่จอดรถผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ท่าเหนือสัมพันธ์" ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:07:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,787
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สถานที่จอดรถผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ท่าเหนือสัมพันธ์" ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 15:04:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,786
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การยกระดับไทยเป็น Agriculture and Food Hub ตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND
ผู้รับ : 1. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 14:29:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,785
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายฯ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 19 มิย. 67 14:07:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,694 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93   | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๗๔๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖