สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 50,920
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการวางและสนับสนุนด้านการวางผังเมืองบริเวณผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 13:42:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,919
 เรื่อง : การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 13:40:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,918
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงเปิดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 13:40:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,917
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงเปิดงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566
ผู้รับ : 61 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 13:37:11 น. ]

รับแล้ว : 51 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,916
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการวางและสนับสนุนด้านการวางผังเมืองบริเวณผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 13:35:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,914
 เรื่อง : แต่งตั้งผู้มาประชุมแทน
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 12:53:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,913
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 12:51:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,912
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนกันยายน 2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 12:49:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,911
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 12:47:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,909
 เรื่อง : การขอต่อใบอนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ใบอนุญาตดูดทราย)
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 12:28:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,908
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ต้อยโอกาส กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 12:25:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,907
 เรื่อง : แจ้งเลื่อนเวลากำหนดการพิธีเปิดหน่วยบริการตรอน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 12:07:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,906
 เรื่อง : แจ้งเลื่อนเวลากำหนดการพิธีเปิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยบริการตรอน
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 12:01:35 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,905
 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแจ้งกำหนดการลงพืันที่ออกตรวจเฝ้าระวังควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 11:49:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,904
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 11:49:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,903
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจผู้ป่วยติดเตียง
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 11:48:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,902
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์มาตรวจรักษา
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 11:43:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,901
 เรื่อง : ตอบรับเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 11:41:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,900
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจเฝ้าระวังควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง 3. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 11:39:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,899
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจผู้ป่วยติดเตียง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 11 กย. 66 11:39:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40   | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๘๗,๐๙๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖