สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 65,955
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งเมนูอาหารระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 12:01:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,954
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งเมนูอาหารระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:58:28 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,953
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:57:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,952
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:55:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,950
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:53:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,949
 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:47:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,948
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
ผู้รับ : 1. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:40:13 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,947
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:34:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,946
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:33:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,945
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:29:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,943
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการเร่งรัดค้นหาฯ 2.67 อำเภอน้ำปาด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 11:22:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,942
 เรื่อง : กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 09:54:01 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,941
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2567 และร่วมถอดบทเรียนเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ ตำบลนางพญา วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
ผู้รับ : 1. อบต.นางพญา 2. อบต.น้ำหมัน 3. เทศบาลตำบลจริม 4. เทศบาลตำบลร่วมจิต 5. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 09:48:11 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,940
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ?อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เฉย? เป็นเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเป็นป่านันทนาการ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่านนาขาม 2. อบต.วังดิน 3. อบต.ขุนฝาง 4. เทศบาลตำบลด่านนาขาม 5. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 09:37:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,939
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเลื่อนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 09:35:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,937
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 09:23:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,935
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 10 กค. 67 09:21:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,934
 เรื่อง : รายงานการสำรวจข้อมูลหอกระจายข่าว
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 กค. 67 17:17:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,933
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ ศูนย์อบรมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 กค. 67 17:06:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,932
 เรื่อง : การออกหน่วย ?บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์?
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 กค. 67 16:50:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,694 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40   | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๒,๓๘๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖