สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 50,654
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 08:47:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,651
 เรื่อง : แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 18:09:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,650
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการในงานลางสาดและลองกองหวาน ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด 3. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ 4. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 17:27:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,649
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 17:20:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,648
 เรื่อง : การขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 16:42:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,647
 เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 16:33:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,646
 เรื่อง : การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2566 - 2570)
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 16:31:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,645
 เรื่อง : ตอบรับร่วม ?งานตลาดนัดคุณธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์?
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 16:15:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,644
 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 16:11:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,643
 เรื่อง : การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 16:07:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,642
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 16:04:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,641
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 16:04:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,640
 เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 16:03:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,639
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้รับ : 1. อบต.เด่นเหล็ก 2. อบต.แสนตอ(อ.น้ำปาด)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 16:02:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,638
 เรื่อง : การแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 16:00:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,637
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 15:58:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,636
 เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2568) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 15:57:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,635
 เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2568) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 15:56:25 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,634
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 145 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 15:49:56 น. ]

รับแล้ว : 95 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 50 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,633
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 5 กย. 66 15:43:11 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,100 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47   | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๓๔,๔๙๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖