สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,554
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ผSCP) ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 มค. 66 10:01:50 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,553
 เรื่อง : การดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 มค. 66 09:58:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,552
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ผSCP) ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 มค. 66 09:54:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,551
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการ อบต.ร่วมจิต
ผู้รับ : 88 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ร่วมจิต [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 มค. 66 09:53:38 น. ]

รับแล้ว : 79 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,550
 เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมผ่านระบบทางไกล
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 มค. 66 09:41:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,549
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการ อบต.ร่วมจิต
ผู้รับ : 393 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ร่วมจิต [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 มค. 66 09:37:13 น. ]

รับแล้ว : 194 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 199 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,548
 เรื่อง : ขอแก้ไขกำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 95 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 มค. 66 09:32:18 น. ]

รับแล้ว : 86 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,547
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 มค. 66 09:30:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,546
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงตจุษจีน 2566
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 มค. 66 09:17:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,545
 เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรม พัฒนาและปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบพัฒนาจังหวัด)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 มค. 66 09:08:55 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,544
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 14 มค. 66 15:50:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,543
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 14 มค. 66 11:46:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,542
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 16:31:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,541
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 16:13:00 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,540
 เรื่อง : การตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 16:09:47 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,539
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 16:03:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,538
 เรื่อง : ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญัญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 15:48:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,537
 เรื่อง : รายการขอเบิกเงินที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 15:40:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,536
 เรื่อง : ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญัญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง)
ผู้รับ : 25 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 15:40:22 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,535
 เรื่อง : ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 15:39:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,718 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47   | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๔,๖๙๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖