สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 50,822
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 14:20:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,821
 เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ผลการดำเนินงานสาธารณสุขดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 14:17:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,820
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินการกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) ภายใต้โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 14:11:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,819
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามเปตอง
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 14:08:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,818
 เรื่อง : ให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 13:49:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,817
 เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2568) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 13:34:08 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,816
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจการใข้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Document หน่วยงานราชการท้องถิ่น
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 13:30:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,815
 เรื่อง : แจ้งข้าราชการเสียชีวิต นายธวัชชัย ภู่เจริญยศ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 13:26:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,814
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายรวมพลังลดอุบัติเหตุทางถนน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 13:20:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,813
 เรื่อง : การปรับปรุงแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม อปพร.และหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 13:10:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,812
 เรื่อง : การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน 2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 13:00:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,811
 เรื่อง : การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกันยายน 2566
ผู้รับ : 151 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 12:54:44 น. ]

รับแล้ว : 97 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 54 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,810
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 11:45:30 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,809
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 11:43:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,808
 เรื่อง : รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินเข้าบัญชี
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 11:34:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,807
 เรื่อง : การตรวจติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ (งบพัฒนาจังหวัด)
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 11:30:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,806
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการปรับปรุงข้อมูลผลสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 11:20:17 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,805
 เรื่อง : มาตรการการยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน กรณีประสบสาธาณภัยอื่น
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 11:16:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,804
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจช้อมูลผู้ป่วยติดเตียง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 11:12:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,803
 เรื่อง : โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 8 กย. 66 10:57:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,100 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39   | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๓๔,๘๘๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖