สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 61,140
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 11:07:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,139
 เรื่อง : โครงการตรวจสอบการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 11:07:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,137
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมและร่วมพิธีลงนามMOU บูรณาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกลไกลขับเคลื่อน พสน.
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 11:00:04 น. ]

รับแล้ว : 10 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,135
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 10:54:20 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,134
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 10:43:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,133
 เรื่อง : เชิญประชุมแพทย์แผนไทยเพื่อชี้แจงประเด็นการดำเนินงานสำคัญของจังหวัด ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 10:38:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,132
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 2. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 10:35:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,131
 เรื่อง : โครงการ "ส่งกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจากลูกเสือ"
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 10:34:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,130
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 10:30:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,129
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงการดำเนินการมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าในการจัดงาน Uttaradit Songkran Music Festival 2024
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 10:19:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,128
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีบัญชี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 10:12:00 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,127
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ร่วมลงพืันที่ออกตรวจเฝ้าระวังมาตรการควบคุมเครืองดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าในงาน Uttaradit songkran Music Festival 2024
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง 2. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 10:11:25 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,126
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 10:06:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,125
 เรื่อง : การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.บ้านด่านนาขาม [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 09:47:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,124
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนามัยแม่และเด็ก
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 09:47:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,123
 เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 09:39:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,122
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สนับสนุนภารกิจการดำเนินงานตามปฎิทินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้รับการเรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 09:38:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,121
 เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 155 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 09:36:33 น. ]

รับแล้ว : 100 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 55 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 61,120
 เรื่อง : ส่งวารสาร The ONE ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 09:34:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 61,119
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขยายผลครู ก.
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมย. 67 09:30:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๖๓๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖