สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,075
 เรื่อง : การออกรหัสระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
ผู้รับ : 1. อบต.สองคอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 10:27:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,074
 เรื่อง : การออกรหัสระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 10:23:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,073
 เรื่อง : การออกรหัสระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านเสี้ยว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 10:18:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,072
 เรื่อง : การออกรหัสระบบข้อมุลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
ผู้รับ : 1. อบต.ฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 10:12:49 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,071
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการดำเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 10:05:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,070
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการดำเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟืันฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 09:51:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,069
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มิให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิชสิทธิ์ ละเมิดเครื่องหมายการค้าและให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 09:50:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,068
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 09:25:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,067
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 09:22:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,066
 เรื่อง : ขอให้สำรวจข้อมูลแม่ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนเพื่อรับทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 09:20:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,065
 เรื่อง : แต่งตั้งผู้ช่วยตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 09:18:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,064
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 09:09:47 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,063
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ฯ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 18:49:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,062
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ฯ
ผู้รับ : 150 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 18:48:12 น. ]

รับแล้ว : 101 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,061
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระยาพิชัยดาบหัก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 18:29:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,060
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระยาพิชัยดาบหัก และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ผู้รับ : 150 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 18:26:45 น. ]

รับแล้ว : 101 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,059
 เรื่อง : ปรับปรุงหลัเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 18:13:53 น. ]

รับแล้ว : 73 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,056
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นพิธีกรในการรับบริจาคโลหิต
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำอ่าง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 16:57:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,055
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือน มกราคม 2566)
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 16:36:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,054
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเขตตรวจราชการที่ 17
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 16:33:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,725 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70   | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๒๒๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖