สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,885
 เรื่อง : การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.อุตรดิตถ์ พศ. 2567
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 14:11:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,884
 เรื่อง : ติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 13:54:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,883
 เรื่อง : ติดตามการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 13:52:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,882
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน เมษายน 2567
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 13:52:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,881
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 13:51:32 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,880
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 13:49:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,879
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน เมษายน 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 13:49:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,878
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุม
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 13:46:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,877
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 13:43:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,876
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวบสาธารณสุข
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 13:26:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,875
 เรื่อง : แจ้งค่าตอบแทนบุคลากรเพื่อออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 13:21:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,874
 เรื่อง : การดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอ...คัพ" ประจำปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 13:12:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,873
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เน้นย้ำการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 13:06:47 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,872
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 12:34:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,871
 เรื่อง : ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 12:30:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,870
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดประชุมติดตามปัญหาความมั่นคงในพื้นที่
ผู้รับ : 1. อบต.แม่พูล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 12:18:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,869
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อติดตามประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 12:11:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,868
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 11:49:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,867
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ?(อุตรดิตถ์ คอฟฟี่&คราฟท์ 2024)?
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 11:44:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,866
 เรื่อง : ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 มีค. 67 11:40:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,824 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70   | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๗,๐๑๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖