สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 65,297
 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฦาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 10:23:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,296
 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฦาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 10:21:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,295
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวแบบบูรณาการ รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ
ผู้รับ : 1. อบต.นาขุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 10:17:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,294
 เรื่อง : โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 10:16:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,293
 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฦาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม
ผู้รับ : 162 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 10:15:28 น. ]

รับแล้ว : 112 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 50 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,292
 เรื่อง : ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฦาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 10:14:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,290
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (1 กรกฏาคม 2567)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 09:54:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,288
 เรื่อง : ขออนุญาตนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 09:35:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,287
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 2 ประเด็นระบบสุขภาพปฐมภูมิ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 09:24:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,286
 เรื่อง : คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2567)
ผู้รับ : 236 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 09:19:52 น. ]

รับแล้ว : 181 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 55 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,285
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Q (สีเขียว) บนภาชนะบรรจุสินคเาเกษตรผ่านการรับรองมาตรฐานทั่วไป และร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3. สำนักงานประมงจังหวัด 4. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 09:03:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,284
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมตรวจสอบการใช้เครื่องหมาย Q (สีเขียว) บนภาชนะบรรจุสินคเาเกษตรผ่านการรับรองมาตรฐานทั่วไป และร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 09:01:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,283
 เรื่อง : ขอส่งแบบสำรวจข้อมูลผลงาน/รางวัลของหน่วยงานในจังหวัดุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 08:58:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,282
 เรื่อง : ส่งรายงานข้อมูลผลงานและรางวัลความสำเร็จที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 08:19:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,281
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมทีมสหวิชาชีพฯ
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 28 มิย. 67 07:42:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,279
 เรื่อง : การสำรวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจุดติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นในสถานศึกษา
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิย. 67 22:06:16 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : -1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,278
 เรื่อง : การสำรวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจุดติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นในสถานศึกษา
ผู้รับ : 1. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิย. 67 22:04:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,277
 เรื่อง : การสำรวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจุดติดตั้งตู้ทำน้ำเย็นในสถานศึกษา
ผู้รับ : 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิย. 67 22:02:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,276
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวัยหยุดราชการ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิย. 67 21:03:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,275
 เรื่อง : แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและประสานการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ
ผู้รับ : 156 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิย. 67 21:01:12 น. ]

รับแล้ว : 109 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 47 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,694 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70   | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๒,๓๔๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖