สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 65,152
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเครือข่ายสุขภาพจิตประสานชุมชนทำแบบสำรวจวัคซีนใจในชุมชนในการดำเนินงาน Healthy City MODELs มิติด้านอารมณ์ดี สุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 11:26:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,151
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของ ตามโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด 5. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 11:25:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,150
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 11:24:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,149
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 11:24:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,148
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 11:18:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,147
 เรื่อง : ตรวจสอบโครงสร้างหลังคาอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 10:55:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,146
 เรื่อง : มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 10:37:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,145
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 10:35:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,144
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 10:30:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,143
 เรื่อง : การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 10:26:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,142
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ภายใต้คณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 10:12:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,141
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนนักเรียนเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 10:07:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,140
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนนักเรียนเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 10:05:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,139
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จุดให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 10:04:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,138
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนนักเรียนเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 10:03:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,137
 เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 10:02:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,136
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญชวนมูลนิธิและสมาคมร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 09:57:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,135
 เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการจัดการเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 09:55:07 น. ]

รับแล้ว : 75 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,134
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 09:48:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,133
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พุธ 26 มิย. 67 09:45:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,699 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77   | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๓,๑๔๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖