สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 65,817
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการบริหารจัดการฯ2.67 ฟากท่า
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:14:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,815
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ผู้รับ : 412 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:11:20 น. ]

รับแล้ว : 213 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 199 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,814
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการบริหารจัดการฯ2.67 อำเภอน้ำปาด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:06:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,813
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการบริหารจัดการฯ2.67 อำเภอพิชัย
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:49:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,812
 เรื่อง : ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำแผนโครงการเพื่อบรรจุในแผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยในพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2567-2570
ผู้รับ : 1. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.น้ำหมัน [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:44:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,810
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 2.67
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:39:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,809
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวามหามกุฏวิทยมหาราช ในโอกาสที่ทรงผนวชครบ 200 ปี
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:30:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,808
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:29:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,807
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 2.67 อำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:29:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,806
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสนทนาในรายการ "กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:28:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,805
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการหมู่บ้านยั่งยืนฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:23:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,804
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการบริหารจัดการฯ 2.67
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:20:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,803
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:20:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,801
 เรื่อง : เรียนเชิญเป็นวิทยากร และขอรับการสนับสนุนห้องประชุมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ผู้รับ : 1. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:12:24 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,799
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้ารสิ่งแวดล้อม
ผู้รับ : 1. อบต.ผาเลือด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:09:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,798
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำหนังสือโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 14:07:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,797
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งโครการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 13:56:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,796
 เรื่อง : แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 13:50:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,795
 เรื่อง : ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการอนุญาตใช้ชื่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบชื่อมูลนิธิหรือสมาคม พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 13:47:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,794
 เรื่อง : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน กรณีการย้าย หรือการโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 13:45:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,689 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46   | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๐,๔๓๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖