สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,243
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านประมง ระดับประเทศ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 15:08:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,242
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่สมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือ ฯ
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 15:08:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,241
 เรื่อง : การดำเนินโครงการออกหน่วย ?บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์?
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 15:06:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,240
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรับเสด็จพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 15:05:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,239
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรับเสด็จพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 15:01:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,238
 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 14:57:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,237
 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 14:56:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,236
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรับเสด็จพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 14:56:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,235
 เรื่อง : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 14:51:18 น. ]

รับแล้ว : 207 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 201 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,234
 เรื่อง : ส่งมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใบประกาศเกียรติคุณรับรองผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อสิ่งแวดบล้อมและชุมชน ประจำปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 14:37:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,233
 เรื่อง : การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 14:37:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,232
 เรื่อง : การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)
ผู้รับ : 52 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 14:34:06 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,231
 เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 14:09:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,230
 เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 14:04:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,229
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ 6 มาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 13:34:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,228
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2566 (งานมหกรรม TO BE NYMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 13:20:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,227
 เรื่อง : สำรวจ เพื่อออกแบบ และประมาณราคางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 13:16:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,226
 เรื่อง : สำรวจ เพื่อออกแบบ และประมาณราคางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 13:14:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,225
 เรื่อง : รายงานผลคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่า
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 12:33:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,224
 เรื่อง : แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 12:21:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,725 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62   | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๑๓๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖