สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 55,958
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 09:39:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,957
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุม
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 09:30:05 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 55,956
 เรื่อง : ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการช่วยราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 มค. 67 08:11:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,955
 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 19:10:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,954
 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 402 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 19:07:43 น. ]

รับแล้ว : 197 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 205 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 55,953
 เรื่อง : การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 18:55:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,952
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญเข้าอบรมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 17:13:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,951
 เรื่อง : การมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 17:06:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,948
 เรื่อง : การมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 17:01:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,947
 เรื่อง : การมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 17:00:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,946
 เรื่อง : การมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 16:59:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,945
 เรื่อง : การมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 16:58:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,944
 เรื่อง : การมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 16:56:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,943
 เรื่อง : การมอบแนวทางการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 16:55:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,942
 เรื่อง : ใบสมัครประกวดร้านส่วนราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 16:41:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,941
 เรื่อง : ย้ายข้าราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 16:31:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,940
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมรับฟังการมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 15:47:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,939
 เรื่อง : การร่วมกิจกรรม "งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.ไผ่ล้อม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 15:32:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,937
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหัวดง 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานเกษตรจังหวัด 4. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 15:24:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 55,936
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 มค. 67 15:03:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,699 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122   | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๔๐๑,๘๙๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖