สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 60,040
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปีพุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 14:21:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,039
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปีพุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 14:19:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,038
 เรื่อง : ขอส่งแบบรายงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวง/กรม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 14:17:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,037
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 14:16:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,036
 เรื่อง : การจัดกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 145 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 14:14:24 น. ]

รับแล้ว : 92 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 53 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,035
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 14:02:12 น. ]

รับแล้ว : 29 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,034
 เรื่อง : รายงานผลการสุ่มตรวจความปลอดภัยอาคารของเอกชน 9 ประเภท ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 13:56:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,033
 เรื่อง : รายงานผลการสุ่มตรวจความปลอดภัยอาคารของเอกชน 9 ประเภท ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 13:54:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,032
 เรื่อง : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีส
ผู้รับ : 1. อบต.หาดงิ้ว
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 13:42:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,031
 เรื่อง : กิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนาผู้ว่าพาเข้าวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 13:35:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,030
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 13:32:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,029
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 13:26:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,028
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในระดับพื้นที่ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2566 - 2567
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 13:25:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,027
 เรื่อง : ขอส่งคำสั่งเเละเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติพร้อมประเมินผลงานพนักงานเทศบาล
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลหัวดง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 13:12:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,026
 เรื่อง : แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 13:11:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,025
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมิน
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 13:08:05 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,024
 เรื่อง : ขออนุญาตไปราชการและขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 13:02:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,023
 เรื่อง : โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 12:59:24 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,022
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่และห้องสำนักงานอาคารราชภัฏพลาซ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 12:53:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,021
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกาตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 21 มีค. 67 12:42:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57   | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๐๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖