สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,716
 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 13:51:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,715
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แผนปฏิราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 13:50:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,713
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แผนปฏิราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 13:48:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,712
 เรื่อง : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 13:44:46 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,711
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 13:38:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,710
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 13:35:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,709
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจ้งการใช้งานในระบบรับแจ้งการควบคุมตัวตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 13:32:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,708
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดประชุมติดตามปัญหาความมั่นคงในพื้นที่
ผู้รับ : 1. อบต.บ่อทอง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 13:24:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,707
 เรื่อง : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 23 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 11:50:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,706
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) และคณะ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 11:31:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,705
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 11:18:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,704
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมพชอ.
ผู้รับ : 30 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 10:43:31 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,703
 เรื่อง : อนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ ตัวที่ ๑ เพศผู้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 10:38:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,702
 เรื่อง : อนุมัติจำหน่ายกระบือ ตัวที่ ๑ เพศผู้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 10:37:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,701
 เรื่อง : อนุมัติจำหน่ายโค ตัวที่ ๑ เพศผู้ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 10:36:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,700
 เรื่อง : การจัดงานเทศกาลทุเรียนหลง-หลิน Festival ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 10:02:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,699
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมมอบนโยบายตามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 10:02:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,698
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมมอบนโยบายตามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 09:57:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,697
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมมอบนโยบายตามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 09:55:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,696
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมมอบนโยบายตามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 มีค. 67 09:51:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72   | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๔๐๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖