สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,541
 เรื่อง : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ขอแก้ไขส่งแบบเข้าร่วมกิจกรรมฯครับ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 11:50:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,540
 เรื่อง : การออกหน่วย"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ่มให่้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์"
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 11:28:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,539
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 11:19:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,538
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 11:12:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,537
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.วังแดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 11:07:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,536
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 11:06:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,535
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 11:05:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,534
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 11:05:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,533
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านโคน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 11:03:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,532
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 11:01:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,531
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 11:00:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,530
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านดารา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 10:54:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,529
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 10:50:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,528
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 10:49:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,527
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 10:48:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,526
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 10:36:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,525
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดำเนินการมอบโถ สุขภัณฑ์และวัสดุสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำให้แก่ผู้ สูงอายุและคนพิการยากไร้ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 10:33:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,524
 เรื่อง : ขอส่งแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566 ? 2570 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลพระเสด็จ 2. อบต.แสนตอ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 10:32:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,523
 เรื่อง : ขอส่งสรุปการประชุมคณะกรรมการ ค.ป.ค.ม.จังหวัดอุตรดิตถ์ และชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 10:23:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,522
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566 ? 2570 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 มีค. 67 10:18:55 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80   | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๔๖๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖