สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 65,084
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2. ที่ทำการปกครองจังหวัด 3. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง) 4. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 11:18:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,083
 เรื่อง : การประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ภายใต้โครงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 11:16:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,082
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. กอ.รมน.จว.อต.
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 11:15:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,081
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 11:12:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,080
 เรื่อง : พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 11:09:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,079
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 11:06:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,078
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 10:23:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,077
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ฯ (INFO แนะนำโครงการ)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 10:10:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,076
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประจำเดือน กรกฏาคม 2567)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 10:07:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,074
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 10:01:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,073
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งต้นโพธิ์ บริเวณบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ และตัดกิ่งไม้บริเวณบ้านพักผู้พิพากษาฯ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 10:00:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,072
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ถุงน้ำยาล้างไต
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 09:59:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,071
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ถุงน้ำยาล้างไต
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 09:57:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,070
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสา 904
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. กอ.รมน.จว.อต. 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 09:40:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,069
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 09:39:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,068
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 09:35:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,067
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือจัดทำรายงานผลแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 09:29:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,066
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 09:22:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,065
 เรื่อง : ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 09:17:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,064
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การให้บริการการขับเคลื่อนศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop service (OSS)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 25 มิย. 67 09:14:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,694 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80   | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๒,๓๔๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖