สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,850
 เรื่อง : แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2566-2570
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 10:32:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,849
 เรื่อง : ย้ายข้าราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 10:31:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,848
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลโครงการในความรับผิดชอบของหน่วยงานและปริมาณปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ใช้ในโครงการ
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 10:00:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,847
 เรื่อง : การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับอำเภอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 09:58:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,846
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลโครงการในความรับผิดชอบของหน่วยงานและปริมาณปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ใช้ในโครงการ
ผู้รับ : 1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 2. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1 3. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์) 4. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 09:57:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,845
 เรื่อง : อนุมัติการเปลี่ยนแผนงบบูรณาการ งวดที่ 1 ปี 2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 09:42:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,844
 เรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 09:25:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,843
 เรื่อง : การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอตรอน [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 09:09:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,842
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเอกสารเพิ่มเติมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 09:00:55 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,841
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม Together we go...WALK & RUN 103rd UTTARADITDARUNI 2023 เดิน-วิ่ง
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 08:55:01 น. ]

รับแล้ว : 206 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 202 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,840
 เรื่อง : ซักซ้อมการรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. อบต.ฟากท่า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 08:49:41 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,839
 เรื่อง : ซักซ้อมการรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าสัก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธค. 65 08:48:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,837
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ (ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์)
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 ธค. 65 17:37:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,836
 เรื่อง : เเจ้งขอยุติ1300
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 ธค. 65 17:09:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,835
 เรื่อง : เเจ้งขอยุติ1300
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 ธค. 65 17:08:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,833
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเเละรับเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 ธค. 65 16:49:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,832
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 ธค. 65 16:47:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,831
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 ธค. 65 16:45:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,829
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 ธค. 65 16:37:26 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,828
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ผู้รับ : 52 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 ธค. 65 16:34:47 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 10 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,725 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80   | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๒๒๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖