สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 65,839
 เรื่อง : ขอติดตามและให้คำปรึกษาแนะนำกับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านพลังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 16:23:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,838
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการพัฒนาหมู่บ้าน 2.67 ท่าปลา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 16:21:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,837
 เรื่อง : การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 16:19:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,836
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการหมู่บ้านชุมชน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 16:15:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,835
 เรื่อง : แจ้งรายละเอียดเข้าวาระการประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 16:15:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,834
 เรื่อง : (แก้ไข) ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 16:13:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,833
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน 2.67 ตรอน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 16:09:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,832
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน 2.67 ลับแล
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 16:02:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,831
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 16:01:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,830
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสนทนาในรายการ "กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 16:01:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,829
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน 2.67 เมือง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:55:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,828
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นประะานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาและแกนนำชุมชนร่วมป้องกันการกระทำผิดซ้ำในชุมชนปี 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:51:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,827
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกแกนนำอาสาสมัครสาะารณสุขประจำหมู่บ้าน
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:45:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,826
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:42:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,825
 เรื่อง : ขอสนับสนุนวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:41:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,824
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการบริหารจัดการฯ2.67 ทองแสนขัน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:41:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,823
 เรื่อง : ขอสนับสนุนวิทยากร
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:39:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,821
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดถ่ายสำเนาบันทึกจับกุม
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:32:26 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,820
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนเพื่อยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานที่ดินจังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:31:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,819
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : อนุมัติโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 2.67 บ้านโคก
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 8 กค. 67 15:30:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,690 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45   | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๑๐๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖