สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 66,495
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานจราจรของตำรวจภูธรภาค 6
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:12:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,494
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัคร คัดเลือกเป็นคนพิการต้นแบบจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 412 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:07:40 น. ]

รับแล้ว : 202 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 210 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,493
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:07:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,492
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานจราจรของตำรวจภูธรภาค 6
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:06:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,491
 เรื่อง : แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:06:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,490
 เรื่อง : นิตยสารกรมการปกครอง "เทศาภิบาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:03:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,489
 เรื่อง : การจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:00:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,488
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. ที่ทำการปกครองจังหวัด 4. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 13:58:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,487
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดแต่งกายด้วยผ้าไทยสีเหลืองหรือสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 13:53:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,486
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลป่าเซ่า 2. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 13:38:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,485
 เรื่อง : ขอขอบคุณการสนับสนุนน้ำดื่ม
ผู้รับ : 1. ธนาคารออมสินจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 13:38:12 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,484
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการกำหนดผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชยในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณย่านศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง 5. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 13:31:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,483
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 13:27:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,482
 เรื่อง : การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 13:07:57 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,481
 เรื่อง : การสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นืะเบียนที่ราชพัสดุ การซื้อถอน/จำหน่ายสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุและการจำทำรายงานเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 13:05:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,480
 เรื่อง : แบบแสดงเจตจำนงเข้าร่วมขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 13:04:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,479
 เรื่อง : เชิญร่วมออกตรวจร้านค้าอาวุธปืน
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 12:28:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,478
 เรื่อง : เชิญร่วมออกตรวจร้านค้าอาวุธปืน
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 12:26:56 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,477
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถรางพร้อมพนักงานขับรถ
ผู้รับ : 1. อบต.ฝายหลวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 11:36:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,476
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการดำเนินงาน CBTX
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 11:18:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,691 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15   | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๑๙๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖