สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 66,516
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการและจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนตำบล 2,500 วัน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. อบต.เด่นเหล็ก 2. อบต.บ้านฝาย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 15:39:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,515
 เรื่อง : ขอความร่วมมือค้นหาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ (เพิ่งเติม)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 15:38:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,514
 เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.บ่อเบี้ย 2. อบต.นาขุม 3. อบต.สองห้อง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 15:35:34 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,513
 เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 15:33:14 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,512
 เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 15:30:43 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,511
 เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 15:28:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,510
 เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 15:25:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,509
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลและพื้นที่ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 15:23:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,508
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือร่วมจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องสำอาค์เอกซเรย์เต้ามนมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 15:16:37 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,507
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายจิตอาสาและแกนนำชุมชนร่วมป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 15:07:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,506
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้กระแสไฟฟ้า
ผู้รับ : 1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 15:03:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,505
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณ๓าพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 3. สำนักงานประมงจังหวัด 4. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 15:01:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,504
 เรื่อง : ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงาน เข้าร่วมการประกวดต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:54:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,503
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด to be number one
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:44:20 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,502
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:42:17 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,501
 เรื่อง : รายงานผลดำเนินการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:35:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,500
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:33:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,499
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการงาน สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง ที่ 16
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:33:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,498
 เรื่อง : การดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดและส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:31:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,497
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการงาน สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง ที่ 16
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 14:31:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,692 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14   | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๔๙๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖