สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 50,747
 เรื่อง : ส่งมอบทรัพย์สินและรายการสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน เขตเทศบาลตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความยาว 300 เมตร ให้เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:52:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,746
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:51:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,745
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:49:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,744
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต)
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:48:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,743
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:46:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,742
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.บ.จ.อต)
ผู้รับ : 28 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:36:30 น. ]

รับแล้ว : 27 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,741
 เรื่อง : การกำหนดตราประทับหรือเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. อบต.ผักขวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:34:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,740
 เรื่อง : การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผักขวง(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. อบต.ผักขวง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:28:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,739
 เรื่อง : การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
ผู้รับ : 1. อบต.สองห้อง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:22:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,738
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญผู้นำทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำทางด้านการศึกษา
ผู้รับ : 1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 09:02:40 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,737
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญผู้นำทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำทางด้านการศึกษา
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 08:56:28 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,736
 เรื่อง : ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจห้องเย็นร่วมกับกรมการค้าภายใน เพื่อลดความเสี่ยงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังโรคของกรมปศุสัตว์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 08:53:40 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,735
 เรื่อง : แจ้งยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์
ผู้รับ : 1. อบต.ข่อยสูง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 กย. 66 08:47:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,734
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 18:43:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,733
 เรื่อง : แนวทางการลงโทษข้าราชการที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 17:54:11 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,732
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญผู้นำทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำทางด้านการศึกษา
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 16:42:32 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,731
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญผู้นำทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำทางด้านการศึกษา
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 16:33:07 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,730
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสัมมนา ผลกระทบต่อภาคการเกษตร-เกษตรกรต่อปรากฎการณ์ เอลนีโญ:การเตรียมการและการขับเคลื่อน
ผู้รับ : 1. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 3. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 16:23:04 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,729
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสัมมนา ผลกระทบต่อภาคการเกษตร-เกษตรกรต่อปรากฎการณ์ เอลนีโญ:การเตรียมการและการขับเคลื่อน
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 16:18:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,728
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำยม ครั้งที่ 3/2566
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 16:10:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,209 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48   | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๘๗,๕๐๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖