สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 51,469
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ไตรมาส 3 ปี 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 14:09:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,468
 เรื่อง : เชิญประชุมประจำเดือน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 14:05:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,467
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 5-2566
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 14:00:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,466
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 13:55:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,464
 เรื่อง : แบบตอบรับ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ฝายหลวง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 13:42:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,463
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 13:34:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,462
 เรื่อง : การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าการเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 12:38:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,461
 เรื่อง : การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าการเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 12:37:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,460
 เรื่อง : การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าการเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานประมงจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 12:36:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,459
 เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 11:51:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,457
 เรื่อง : ขอแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 11:49:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,456
 เรื่อง : ขอจัดส่งคู่มือเสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน 3. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 4. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 11:48:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,455
 เรื่อง : การขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.นาอิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 11:44:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,454
 เรื่อง : แก้ไขพื้นที่การดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.นาอิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 11:40:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,453
 เรื่อง : แจ้งผลปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 11:13:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,452
 เรื่อง : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 151 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 11:13:16 น. ]

รับแล้ว : 92 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 59 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,451
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 11:12:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,450
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 10:55:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,449
 เรื่อง : แจ้งผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 9/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 10:54:41 น. ]

รับแล้ว : 21 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,448
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดอุตรดิตถ ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 25 กย. 66 10:42:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,100 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๓๔,๘๖๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖