สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 60,905
 เรื่อง : การติดตามเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ยังไม่ได้รับครบถ้วน(เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอฟากท่า 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 14:09:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,904
 เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมอง EF (Executive Function)
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 14:08:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,903
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3//ว155 ลว.15 มีค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลางไปก่อน
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 14:06:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,902
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการประเมินอำเภอคุณธรรม "ต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 14:05:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,900
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3//ว155 ลว.15 มีค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลางไปก่อน
ผู้รับ : 35 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 13:56:24 น. ]

รับแล้ว : 31 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,899
 เรื่อง : ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.3//ว155 ลว.15 มีค. 2567 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลางไปก่อน
ผู้รับ : 44 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 13:41:23 น. ]

รับแล้ว : 41 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,898
 เรื่อง : ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมจำหน่ายและแสดงสินค้า Thailand Local BCG Plus Expo 2024 @ Siam Square One | Bangkok สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 13:36:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,897
 เรื่อง : ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมจำหน่ายและแสดงสินค้า Thailand Local BCG Plus Expo 2024 @ Siam Square One | Bangkok สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 13:35:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,896
 เรื่อง : ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมจำหน่ายและแสดงสินค้า Thailand Local BCG Plus Expo 2024 @ Siam Square One | Bangkok
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 13:32:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,895
 เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 13:16:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,894
 เรื่อง : ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานภายใต้การบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 13:07:35 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,893
 เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 13:03:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,892
 เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 13:02:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,891
 เรื่อง : จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 12:50:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,890
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกำหมายแนวชายแดน
ผู้รับ : 1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 11:52:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,889
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 242 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 11:43:20 น. ]

รับแล้ว : 179 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 63 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,888
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมฯ
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 11:16:16 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,887
 เรื่อง : เปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2567
ผู้รับ : 1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 11:13:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,886
 เรื่อง : เปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2567
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 11:11:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,885
 เรื่อง : เปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 11:08:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,824 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24   | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๖,๗๘๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖