สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 51,145
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พิธีรับมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรภาครัฐผู้มีผลงานโดดเด่นและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
ผู้รับ : 27 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 16 กย. 66 17:06:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,144
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐผู้มีผลงานโดดเด่นและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 16 กย. 66 17:03:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,142
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการการติดตามผลการดำเนินงานตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 และมาตรการเพิ่มเติมเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 18:20:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,141
 เรื่อง : โครงการออกหน่วย บำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ เดือนกันยายน 2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 17:08:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,140
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดมหกรรมจัดการความรู้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภาคพิเศษ (KM Festival Special 2023)
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 16:30:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,139
 เรื่อง : ขอเชิญรับเกียรติบัตรหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 54 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 16:21:33 น. ]

รับแล้ว : 50 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,138
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะการวางแผนการเงินเพื่อสมาชิก กบข.
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 16:16:07 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,137
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนชป.ศอ.ปส.จ.
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 16:07:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,136
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะการวางแผนการเงินเพื่อสมาชิก กบข.
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 16:03:21 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,135
 เรื่อง : การขับเคลื่อน SDGs 76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 15:48:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,134
 เรื่อง : แนวทางการให้วัตซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 สำหรับเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 - 2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 15:42:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,133
 เรื่อง : การดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 28/2566 ครั้งที่ 29/2566 และครั้งที่ 30/2566
ผู้รับ : 141 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 15:32:29 น. ]

รับแล้ว : 125 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 16 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 51,132
 เรื่อง : ขอความร่วมมือแจ้งสถานพยาบาลทดสอบส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล และขอเชิญประชุมชี่้แจงแนวทางการส่งข้อมูล
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 15:30:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,131
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การติดตามเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 15:21:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,130
 เรื่อง : ขอแจ้งเงื่อนไงและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการตรวจสอบข่าวและการปฏิบัติงานทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 15:20:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,129
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการฯ งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 15:03:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,128
 เรื่อง : รายงานการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 15:02:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,127
 เรื่อง : การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงานและโครงการเพื่อประกอบเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 14:58:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,126
 เรื่อง : รายงานการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 14:57:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 51,125
 เรื่อง : รายงานการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 15 กย. 66 14:52:46 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,100 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24   | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๓๔,๖๘๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖