สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 66,302
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 กค. 67 11:20:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,301
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 กค. 67 11:18:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,300
 เรื่อง : ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านข้างเคียงปลูกสร้างบ้านโดยมีหลังคาบ้านติดแนวรั้วที่ดินของผู้ร้อง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 กค. 67 10:42:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,298
 เรื่อง : ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ อต 32-2/2567
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 กค. 67 10:03:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,297
 เรื่อง : การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 กค. 67 10:03:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,296
 เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการพยาบาลและการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 กค. 67 09:33:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,295
 เรื่อง : หน่วยงานของรัฐจัดสรรงบประมาณและดำเนินการปรับปรุงอาคารหรือก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในที่ดินที่ตั้งวัด เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วส่งมอบให้วัดเป็นผู้จัดการดูแลใช้ประโยชน์ ไม่ต้องกันเขตจัดประโยชน์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 กค. 67 09:29:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,294
 เรื่อง : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิร
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 กค. 67 09:10:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,293
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนก
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 กค. 67 09:06:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,292
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนมิถุนายน 2567) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS)
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 กค. 67 09:03:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,291
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตรวจสอบและแก้ไขรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด 5. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 17 กค. 67 08:24:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,290
 เรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กรณีศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีการศึกษา 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 กค. 67 17:07:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,289
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัด และส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 กค. 67 17:04:01 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,288
 เรื่อง : สทศ.จัดส่งจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ 96 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 กค. 67 17:02:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,287
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัด และส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 กค. 67 16:58:51 น. ]

รับแล้ว : 18 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 11 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,286
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัด และส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 กค. 67 16:48:35 น. ]

รับแล้ว : 29 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,285
 เรื่อง : การคัดเลือกสตรีดีเด่นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 2. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 กค. 67 16:42:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,284
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัด และส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 32 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 กค. 67 16:37:43 น. ]

รับแล้ว : 31 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,283
 เรื่อง : ขอแจ้งคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตกรผู้ปลูกข้าว
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 กค. 67 16:37:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,282
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 16 กค. 67 16:36:04 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,692 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24   | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๔๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖