สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 60,516
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 14:53:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,515
 เรื่อง : อความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจสถานการณ์จัดการกิจการที่เป็นอันตรรยต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการปรับปรุงกฏหมายกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาภ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 14:48:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,514
 เรื่อง : อความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจสถานการณ์จัดการกิจการที่เป็นอันตรรยต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการปรับปรุงกฏหมายกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาภ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 14:46:01 น. ]

รับแล้ว : 73 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,513
 เรื่อง : ขอเชิญให้เกียรติในการจับสลากคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 14:33:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,512
 เรื่อง : ขอเชิญให้เกียรติในการจับสลากคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 14:32:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,511
 เรื่อง : ขอเชิญให้เกียรติในการจับสลากคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 14:30:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,510
 เรื่อง : ขอเชิญให้เกียรติในการจับสลากคัดเลือกผู้ประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสำรองของสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 14:27:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,509
 เรื่อง : โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานนะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 14:25:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,508
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ข้อสั่งการในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 14:09:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,507
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 14:08:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,506
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจการ"สัปดาห์การให้บริการประชาชน"เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 13:44:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,505
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 13:00:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,504
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานขนส่งจังหวัด 3. สำนักงานเกษตรจังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 12:06:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,503
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 12:05:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,502
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดซื้อจัดจ้างของโครงดารตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 11:53:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,500
 เรื่อง : การจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 11:34:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,499
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลด้านวิศวกรรมผังเมืองรวมชุมชนท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 11:30:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,498
 เรื่อง : การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 11:29:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,497
 เรื่อง : แจ้งผลการสำรวจข้อมูลไม้มีค่าในที่ราชพัสดุ
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยการอาชีพพิชัย [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 11:17:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,496
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 5. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 29 มีค. 67 10:42:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,824 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42   | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๓๓๖,๙๒๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖