สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,053
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลโครงการในการความรับผิดชอบของหน่วยงานและปริมาณปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ใช้ในโครงการ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 16:32:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,052
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม 2566 (แก้ไขกำหนดการ)
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 16:32:28 น. ]

รับแล้ว : 208 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 200 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,051
 เรื่อง : แบบตอบรับ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 16:05:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,050
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 16:03:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,049
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 16:02:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,048
 เรื่อง : การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 16:00:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,047
 เรื่อง : กำหนดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง ปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 15:57:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,046
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ของขวัญการจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 15:49:36 น. ]

รับแล้ว : 4 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,045
 เรื่อง : แจ้งผู้เข้าร่วมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 15:33:44 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,043
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ส่งประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 15:04:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,042
 เรื่อง : คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศด่านอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 14:05:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,041
 เรื่อง : ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการค้านมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 13:43:38 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,039
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมุดพกครอบครัว
ผู้รับ : 1. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน 3. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 13:40:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,038
 เรื่อง : คำสั้งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 13:37:52 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,036
 เรื่อง : แบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการโครงการตามหน้าที่
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 13:32:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,035
 เรื่อง : การดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 13:12:58 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,034
 เรื่อง : ขอเชิญเยี่ยมผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5)
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 13:00:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,033
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2566
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 12:52:34 น. ]

รับแล้ว : 208 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 200 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,032
 เรื่อง : ส่งคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 12:41:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,031
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการบริหารราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 4 มค. 66 11:37:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,725 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71   | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๑๘๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖