สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 63,049
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 10:12:18 น. ]

รับแล้ว : 15 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,047
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 10:08:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,046
 เรื่อง : กิจกรรมรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 10:07:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,045
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 10:04:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,044
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งให้อำเภอรายงานรายละเอียดของคดีแยกเป็นรายคดี
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก 2. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 10:04:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,043
 เรื่อง : กิจกรรมรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 10:02:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,041
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตราการรับมือฤดูฝน ปี2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 10:01:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,039
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2568 ? 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 09:57:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,038
 เรื่อง : สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 09:56:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,037
 เรื่อง : หารือคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 09:55:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,035
 เรื่อง : การนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ในส่วนที่เกี่ยวกับวินัยและโทษผิดวินัยมาใช้บังคับกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยอนุโลม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 09:50:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,034
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 40 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 09:47:48 น. ]

รับแล้ว : 39 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,033
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการอำเภอสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 09:45:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,032
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการอำเภอสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 09:43:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,030
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 09:41:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,029
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 46 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 09:36:23 น. ]

รับแล้ว : 42 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 63,028
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 09:30:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,027
 เรื่อง : ขอส่งคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Caregiver) และคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ฉบับปรับปรุง ปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 09:08:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,026
 เรื่อง : ขอให้ส่งการทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 08:59:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 63,025
 เรื่อง : การแข่งขันแอโรบิกดานซ์ กีฬาท่าเหนือสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 21 พค. 67 08:58:01 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 3,685 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71   | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๒๗๐,๙๒๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖