สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 66,419
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ) รุ่นที่ 18
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 15:18:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,418
 เรื่อง : เชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมนานาชาติ (Grand Meeting) ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน -เมาะลำไย
ผู้รับ : 1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 15:14:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,417
 เรื่อง : เชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมนานาชาติ (Grand Meeting) ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน -เมาะลำไย
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 15:13:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,416
 เรื่อง : แจ้งการเข้าตรวจสอบ (เพิ่มเติม)
ผู้รับ : 1. อบต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 15:13:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,415
 เรื่อง : เชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมนานาชาติ (Grand Meeting) ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน -เมาะลำไย
ผู้รับ : 1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 15:12:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,414
 เรื่อง : เชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมนานาชาติ (Grand Meeting) ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน -เมาะลำไย
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 15:11:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,412
 เรื่อง : เชิญร่วมเดินทางไปศึกษาเชื่อมโยงเส้นทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ผู้รับ : 1. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 15:07:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,411
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์"ประจำเดือน กรกฏาคม 2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสถิติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 15:02:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,409
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 14:37:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,408
 เรื่อง : ขอความร่วมมือติดตามผลการพัฒนาสถานพัฒนาปฐมวัยด้านสุขภาพ(4D)
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 14:23:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,407
 เรื่อง : การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่จังหวัดคุณธรรม
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 14:20:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,406
 เรื่อง : ขอความร่วมมือติดตามผลการพัฒนาสถานพัฒนาปฐมวัยด้านสุขภาพ(4D)
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 14:19:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,405
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 14:06:05 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,404
 เรื่อง : ขอความอนุเคราาะห์วิทยากรในการฝึกอบรม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   อบต.ถ้ำฉลอง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 13:45:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,402
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ครั้งที่ 4/๒๕๖7
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 2. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 13:08:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,401
 เรื่อง : ขอส่งแบบรายงานรายชื่อแหล่งน้ำขยายผล 67 จังหวัด ในโครงการ "10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข"
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 12:54:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,400
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 12:49:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,399
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 12:46:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,398
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 12:44:45 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,397
 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.3)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 18 กค. 67 12:35:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,699 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19   | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๓,๐๖๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖