สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,171
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไผ่
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 15:47:55 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,170
 เรื่อง : ผู้ผ่านการประเมินบุคคลและผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 15:46:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,169
 เรื่อง : ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 15:41:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,168
 เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่....) พ.ศ. ....
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 15:35:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,167
 เรื่อง : มอบใบประกาศเกียรติคุณพื้นที่เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 15:16:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,166
 เรื่อง : ลงทะเบียนบุคคลปบ.หน้าที่เป็น CMและ SM
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 15:11:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,165
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ติดตามการบันทึกผลการดำเนินกิจกรรมอาสาพระราชทานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report) "ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทาน" กรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 15:11:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,164
 เรื่อง : ส่งหนังสือรายงานประจำปี 2564 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 15:05:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,163
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. อบต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 15:04:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,162
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 15:02:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,161
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเวทีเสวนา
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 15:00:30 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,160
 เรื่อง : การดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 14:53:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,159
 เรื่อง : การดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม 2. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 14:50:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,158
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดทำรายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
ผู้รับ : 80 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 14:45:50 น. ]

รับแล้ว : 74 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 6 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,157
 เรื่อง : "ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง เครื่องยศและพัสตราภรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระยาพิชัยดาบหัก"
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 14:31:14 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,156
 เรื่อง : "ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง เครื่องยศและพัสตราภรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระยาพิชัยดาบหัก"
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 14:14:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,155
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง เครื่องยศและพัสตราภรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระยาพิชัยดาบหัก
ผู้รับ : 158 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 14:12:17 น. ]

รับแล้ว : 109 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,154
 เรื่อง : ขอส่งเงินคืนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานยุทธศาสตร์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 13:33:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,153
 เรื่อง : โครงการอำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบบรูณาการอย่างยั่งยืน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 13:23:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,152
 เรื่อง : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 13:20:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,718 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65   | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๔,๙๒๕ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖