สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 58,150
 เรื่อง : ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอม ณ สถานที่จำหน่ายเนื้อโค
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 10:12:37 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,149
 เรื่อง : ขอส่งแผนปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 10:09:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,148
 เรื่อง : การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด เขตเลือกตั้งที่2
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 10:04:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,147
 เรื่อง : การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 10:01:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,146
 เรื่อง : การตรวจสอบโครงการที่มีสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำ
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 10:00:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,145
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับขอเชิญประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพลังงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:46:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,144
 เรื่อง : การสำรวจข้อมูลการจัดทำประกันภัยรถราชการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:46:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,143
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจิตอาสา 904
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:45:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,142
 เรื่อง : ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:39:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,141
 เรื่อง : การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม เขตเลือกตั้งที่1
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:39:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,140
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ร่วมการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
ผู้รับ : 1. สำนักงานขนส่งจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:38:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,139
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ- พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:36:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,138
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ- พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:35:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,137
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกผักาสรครัวบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:35:03 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,136
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ- พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:33:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,135
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:32:47 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,134
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา 2. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา 3. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:31:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,133
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมวางแผนการเอกซเรย์ปอดกลุ่มเสี่ยงวัณโรคโดยรถโมบายเคลื่อนที่ รอบที่ 2
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:30:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,132
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รถจัดเก็บขยะเพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:23:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,131
 เรื่อง : ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดของท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 กพ. 67 09:20:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,998 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36   | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๕๐๐,๑๒๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖