สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,660
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 15:49:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,659
 เรื่อง : ขออนุมัติบุคลากรครูโครงการเพชรในตม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 15:46:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,658
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. อบต.นาอิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 15:44:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,657
 เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่"
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง 2. อบต.นาอิน 3. อบต.บ้านหม้อ 4. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 15:32:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,656
 เรื่อง : ผลการพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.นาอิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 15:18:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,655
 เรื่อง : ผลการพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านหม้อ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 15:16:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,654
 เรื่อง : ผลการพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำไคร้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 15:15:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,653
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 15:12:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,652
 เรื่อง : รายงานผลดำเนินการออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2567
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 14:57:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,651
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งเลื่อนการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 14:56:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,650
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งเลื่อนการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 14:54:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,649
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 2. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 14:05:40 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,648
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 14:02:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,647
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 14:00:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,646
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 14:00:07 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,645
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 13:57:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,644
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 (กลุ่มภูมิภาค) ครั้งที่ 5/2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 3. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง) 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 13:55:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,643
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 13:52:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,642
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี ปี 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 13:51:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,641
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน " กรมการปกครอง Fanpage "
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 17 มิย. 67 13:45:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,699 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100   | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๓,๑๒๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖