สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 50,502
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลท่าเสา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 16:25:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,501
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 16:09:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,500
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ผู้รับ : 1. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:57:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,499
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาความชอบกรณีพิเศษ ปี 66 แจ้งอำเภอทองแสนขัน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:54:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,498
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาความชอบกรณีพิเศษ ปี 66 แจ้งอำเภอบ้านโคก
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:50:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,497
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบจิตอาสาจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:47:52 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,496
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาความชอบกรณีพิเศษ ปี 66 แจ้งอำเภอน้ำปาด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:46:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,495
 เรื่อง : การแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรา 169 (3) ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:45:52 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,494
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาความชอบกรณีพิเศษ ปี 66 แจ้งอำเภอท่าปลา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:42:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,493
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดเข้าวาระการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:41:10 น. ]

รับแล้ว : 11 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,492
 เรื่อง : รายงานการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายควบคุมในการผลิตสุรากลั่นชุมชน
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:40:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,491
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ปี66 แจ้งอำเภอพิชัย
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:34:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,490
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาความชอบกรณีพิเศษ ปี 66 แจ้งอำเภอตรอน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:30:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,489
 เรื่อง : การตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินจากคลัง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:20:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,488
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:18:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,487
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาบำเหน็จกรณีพิเศษ แจ้งอำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:10:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,486
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 14:58:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,485
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษปี 66 แจ้งอำเภอเมือง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 14:56:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,484
 เรื่อง : ตอบรับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรงานลางสาด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 14:53:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,483
 เรื่อง : ขอเชิญเช้าร่วมพิธีรับ Spinal board ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ (มพฉ.)
ผู้รับ : 35 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 14:37:46 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,100 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54   | 55 



จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๓๔,๖๗๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖