สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 65,643
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับการประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนและรับฟังความเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยการอาชีพพิชัย [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 15:05:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,642
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ยืมพัดลมไอน้ำ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 15:00:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,641
 เรื่อง : การรับบริจาคโลหิต
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 14:58:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,640
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมุล สนงสถิติแห่งชาติ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 14:56:19 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,639
 เรื่อง : การรับบริจาคโลหิต
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 14:46:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,638
 เรื่อง : การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ
ผู้รับ : 141 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 14:30:19 น. ]

รับแล้ว : 127 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 14 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,637
 เรื่อง : การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แก่สถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 14:21:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,636
 เรื่อง : การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 14:18:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,635
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 14:18:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,634
 เรื่อง : การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจ
ผู้รับ : 1. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 14:16:16 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,633
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 14:15:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,632
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (เขตปศุสัตว์ที่ ๕ และเขตปศุสัตว์ที่ ๖)
ผู้รับ : 14 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 14:06:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,631
ด่วนมาก


 เรื่อง : กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาคนไทยที่มีปัญหาสถานะบุคคล
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 13:52:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,630
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แนวทางการดำเนินการรับแจ้งการจับและการควบคุมตัว
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 13:49:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,629
 เรื่อง : หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนให้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 13:47:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,628
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. รพ.สต.สุมข้าม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 13:44:44 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,627
 เรื่อง : แนวทางการดำเนินแก้ไขกรณีถูกฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 13:44:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,626
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถุกคุมเข้ารับการบำบัดตามคำพิพากษาของศาล
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 13:42:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,625
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 13:41:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,624
 เรื่อง : ขอให้ตรวจสอบการให้บริการเครื่องเล่นคีบตุ๊กตา ตู้ขายสินค้า และตู้เกมเสี่ยงโชค
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 4 กค. 67 13:39:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,692 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54   | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๔๕๖ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖