สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 50,718
 เรื่อง : ผลการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 15:18:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,717
 เรื่อง : ขอแจ้งผลการปิดประกาศการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
ผู้รับ : 31 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 14:55:26 น. ]

รับแล้ว : 29 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,716
 เรื่อง : ขอให้นำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการรักษา
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 14:47:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,715
 เรื่อง : ขอความร่วมมือการกำกับ ติดตาม การเฝ้าระวัง กรณี บุคลากรสาธารณสุขมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย หรือตัวแทนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารก
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 14:46:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,714
 เรื่อง : การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม อปพร.และหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 14:31:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,713
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 6 - 19 กันยายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 14:27:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,712
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 6 - 19 กันยายน 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 14:26:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,709
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศสิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยจากช้างป่า)
ผู้รับ : 1. มณฑลทหารบกที่35
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 14:11:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,708
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน กันยายน ณ พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 14:07:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,707
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศสิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยจากช้างป่า)
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 14:06:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,706
 เรื่อง : แจ้งผลการขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
ผู้รับ : 1. สำนักงานที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 14:00:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,705
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศสิ้นสุดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยจากช้างป่า)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 14:00:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,704
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับไตรมาสที่ 4
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 13:57:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,703
 เรื่อง : ตรวจสอบสภาพโครงสร้างและระบบน้ำประปา
ผู้รับ : 1. อบต.แม่พูล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 13:55:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,702
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 13:52:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,701
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 13:52:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,700
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอแจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 13:46:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,698
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 13:39:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,697
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ยืมผ้าสำหรับจัดบูธนิทรรศการ
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 13:32:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,696
 เรื่อง : เลื่อนการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครบรอบ 20 ปี
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 กย. 66 13:06:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,100 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44   | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๓๔,๖๗๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖