สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,172
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 09:30:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,171
 เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 09:27:35 น. ]

รับแล้ว : 211 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 197 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,170
 เรื่อง : การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และรักษาการในตำแหน่ง
ผู้รับ : 13 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 09:26:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,169
 เรื่อง : แจ้งผลการคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงเพื่อดำเนินการแก้ไขในโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี3
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 09:25:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,168
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การรายงานการดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร1011/ว4 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565
ผู้รับ : 37 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 09:22:07 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,167
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งเวียนหนังสือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 09:18:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,166
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนธันวาคม 2565)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 09:06:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,165
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 08:56:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,164
 เรื่อง : การดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 08:53:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,163
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2565
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2แยกวิจัยวัตถุมีพิษจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 08:52:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,162
 เรื่อง : แจ้งการขนย้ายวัตถุระเบิดจากสถานที่เก็บเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 08:51:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,161
 เรื่อง : ขอส่งหลักฐานผลการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก (ด้านประมง) ปี 2565
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 08:42:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,160
 เรื่อง : การดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธค. 65 08:37:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,158
 เรื่อง : รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้รับ : 1. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 18:18:51 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,157
 เรื่อง : การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 16:11:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,156
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสมัครและประเมินศักยภาพหน่วยบริการที่การให้บริการแพทย์ทางไกลและการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telemedicine/Telehealth)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 15:53:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,155
 เรื่อง : ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 15:42:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,154
 เรื่อง : ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการจราจร กิจกรรมรับและส่งขบวนจักรยาน โครงการปั่นเพื่อน้อง #5 ตอนเพื่ออาคารสุจินโณ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 15:41:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,153
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายปฐมภูมิ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 15:25:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,152
 เรื่อง : ขอเชิญคณะกรรมการคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับกลุ่มเกษตรเป้าหมายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานเกษตรจังหวัด 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 ธค. 65 14:15:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,725 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111   | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๐๖๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖