สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,414
 เรื่อง : ขอรับการสนัลสนุนชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 11:04:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,413
 เรื่อง : โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยดอกาสเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด 2. เทศบาลตำบลน้ำริด 3. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 10:30:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,412
 เรื่อง : โครงการสืบสาน รักษา และพัฒนาต่อยอดมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 10:24:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,411
 เรื่อง : ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 10:22:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,410
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 10:12:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,409
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 10:11:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,408
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 10:08:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,407
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับ : 1. สำนักงานสถิติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 09:28:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,406
 เรื่อง : ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานศูนย์คัดกรองยาเสพติด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 09:28:51 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,405
 เรื่อง : การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก ครุฑมิ่งมงคล กรมธรารักษ์ กระทรวงการคลัง 2567
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 09:14:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,404
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม SMI V
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 09:14:23 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,403
 เรื่อง : โครงการอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 09:12:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,401
 เรื่อง : ขอข้อมูลการสำรวจที่ถือครองในเขตวนอุทยานเขาพลึง-บ้านด่าน
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 09:04:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,400
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเป็นประะานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์ น้อง - พี่เสริมพลังต้านยาเสพติด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 12 มิย. 67 08:57:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,398
 เรื่อง : การติดตามการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 19:31:17 น. ]

รับแล้ว : 24 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,397
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ผู้รับ : 36 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 18:07:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,396
 เรื่อง : การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลการประเมิน Programme for International Student Assessment หรือ PISA
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 17:27:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,395
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 17:17:06 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,394
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจาการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 17:11:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,392
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนวิทยากร
ผู้รับ : 1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 11 มิย. 67 17:05:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,694 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111   | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๕๑๒ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖