สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 60,951
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กกหมายตามพระราชบัญญัติสุรายาสูบ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลร่วมจิต 2. เทศบาลตำบลท่าปลา 3. สถานีตำรวจภูธรท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:22:00 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,950
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิดจุดตรวจฯสงกรานต์67
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:20:52 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 7 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,949
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเปิดจุดตรวจฯ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:18:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,947
 เรื่อง : กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคาร
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:14:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,946
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ สงกรานต์67
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:06:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,945
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ สงกรานต์67
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:05:48 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,944
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ สงกรานต์67
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:04:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,943
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:03:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,942
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ สงกรานต์67
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:03:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,941
 เรื่อง : การอนุมัติโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลงิ้วงาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 10:01:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,940
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 09:36:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,939
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 2 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Web Conference : Zoom Meeting)
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 09:31:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,938
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ติดป้ายไวนิล
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 09:31:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,937
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 09:28:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,936
 เรื่อง : ย้ายข้าราชการเเละให้ข้าราชการช่วยราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 09:26:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,935
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอให้ยกเลิกประกาศ
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 9 เมย. 67 09:19:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,934
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์แนวทางและการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568
ผู้รับ : 22 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 6 เมย. 67 05:01:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 60,932
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 20:05:49 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,931
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 39 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 19:56:37 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 11 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 60,930
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 28 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 5 เมย. 67 19:49:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16   | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๑๘๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖