สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 58,881
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (กอพม.จังหวัด)
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 15:47:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,880
 เรื่อง : แจ้งการร่วมดำเนินการควบคุมปริมาณสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ตำบลท่าเสา
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 15:41:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,879
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : สรุปผลการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 15:39:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,878
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. รพ.สต.วังแดง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 15:28:11 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,877
 เรื่อง : ขอความร่วมมือชี้แจง Care manager ในการบริการจัดการข้อมูลบคุลากรด้านการดูแลระยะยาวในชุมชน ผ่านโปรแกรม Long Term Care : 3C
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 15:21:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,876
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับพิธีเปิดงานลานวัฒนธรรมสร้างสุข
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 15:09:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,875
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 15:01:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,874
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครกการ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:59:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,873
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
ผู้รับ : 1. อบต.หาดล้า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:55:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,872
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครกการ
ผู้รับ : 1. อบต.หาดล้า
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:54:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,871
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครกการ
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:51:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,870
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:50:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,869
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:47:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,868
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครกการ
ผู้รับ : 1. อบต.ร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:44:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,867
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครกการ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:42:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,866
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายสารทากันยุงเพื่อป้องกันการป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:31:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,865
 เรื่อง : การจัดจ้างผลิตระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็นขนาดไม่น้อยกว่า 340 วัตต์ จำนวน 2 ระบบ โครงการรเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบอุดหนุน)
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าแฝก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพลังงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:30:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,864
 เรื่อง : รายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:24:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 58,863
 เรื่อง : การคัดเลือกภูมิปัญญาพื้นถิ่นและศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:23:04 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 58,862
 เรื่อง : ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ผู้รับ : 1. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 กพ. 67 14:22:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110   | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๗๖๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖