สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,523
 เรื่อง : ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 15:00:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,522
 เรื่อง : ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 กระทรวงมหาดไทย
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:58:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,521
 เรื่อง : การมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:54:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,520
 เรื่อง : การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:49:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,519
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ไฟล์ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:33:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,518
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนมกราคม 2566
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:31:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,517
 เรื่อง : ขออนุญาตส่งใหม่ ผลการตัดสินการประกวดขบวนศิลปวัฒนธรรมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:27:40 น. ]

รับแล้ว : 205 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 203 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,516
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัมนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:23:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,515
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:22:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,514
 เรื่อง : รายงานการบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลบ้านแก่ง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:20:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,513
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลร่วมจิต(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:11:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,512
 เรื่อง : การแก้ไขปัญหาความต้องการการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนมกราคม 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 4. นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:08:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,511
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน "เมืองต้นแบบสุขภาวะทุกช่วงวัยจังหวัดอุตรดิตถ์" (คณะทำงานด้านเกษตรกรรม)
ผู้รับ : 31 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:06:27 น. ]

รับแล้ว : 30 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,510
 เรื่อง : การออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือนมกราคม 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลจริม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 14:04:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,509
 เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่วมจิต เขตเลือกตั้งที่1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลร่วมจิต
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 13:53:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,508
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 13:46:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,507
 เรื่อง : การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 13:44:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,506
 เรื่อง : การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหาดกรวด(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 13:42:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,505
 เรื่อง : ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด เขตเลือกตั้งที่1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลหาดกรวด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 13:21:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,502
 เรื่อง : ขอความร่วมมือเผยแพร่วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์และตำแหน่งงานว่าง
ผู้รับ : 408 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 13 มค. 66 12:15:54 น. ]

รับแล้ว : 203 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 205 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,727 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49   | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๔๖๔ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖