สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 59,192
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. รพ.สต.น้ำอ่าง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 09:25:01 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,191
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 09:22:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,190
ด่วนมาก


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 4. สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีค. 67 09:20:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,189
 เรื่อง : ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (กอพม.จังหวัด)
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 18:18:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,188
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 18:01:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,187
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมสนทนาใน รายการ "กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 16:56:08 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 59,186
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการนอนหลับ สำหรับวัยเรียนวัยรุ่นและสามเฌร
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 16:16:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,185
 เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปี งปม 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 16:08:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,184
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิญปฏบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอนามัยแม่และเด็ก
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 16:06:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,182
 เรื่อง : ขอประสานวันให้โอนและวันรับโอน
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลจริม [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 16:06:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,181
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามประเมินเสริมพลัง "ถนนปลอดภัย 5 ด้าน"
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 16:00:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,180
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 15:57:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,178
ด่วน


 เรื่อง : การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 15:45:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,176
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้ประกอบอาหาร ผู้ประกอบการร้านขายอาหารในโรงเรียน
ผู้รับ : 1. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 2. โรงเรียนอุตรดิตถ์ 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 15:35:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,175
 เรื่อง : แจ้งการเข้าตรวจสอบ
ผู้รับ : 1. สำนักงานทางหลวงชนบทที่9(อุตรดิตถ์)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 15:32:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,174
 เรื่อง : ขออนุเคราะห์วิทยากร
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 15:07:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,173
 เรื่อง : การรายงานผลตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 15:04:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,172
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้ประกอบอาหาร ผู้ประกอบการร้านขายอาหารในโรงเรียน
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 14:58:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,171
 เรื่อง : รายงานความพร้อมการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านศิลาอาสน์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 14:56:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 59,170
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมผู้ประกอบอาหาร ผู้ประกอบการร้านขายอาหารในโรงเรียน
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 6 มีค. 67 14:54:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 3,704 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96   | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186 



จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๕,๒๙๗,๑๕๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖