สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 64,731
 เรื่อง : รายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 15:27:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,730
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 5/2567
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 15:17:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,729
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:59:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,728
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:57:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,727
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:56:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,726
 เรื่อง : รายงานการโอนงบประมาณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:54:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,725
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประสานการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านโคน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:52:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,724
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประสานการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน
ผู้รับ : 1. อบต.น้ำอ่าง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:50:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,723
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประสานการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน
ผู้รับ : 1. อบต.ในเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:48:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,722
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประสานการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน
ผู้รับ : 1. อบต.ท่าสัก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:47:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,721
 เรื่อง : ขอส่งเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมรับมือต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 21 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:46:37 น. ]

รับแล้ว : 20 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 64,720
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ดินในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่
ผู้รับ : 1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:26:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,719
 เรื่อง : ให้ช้าราชการพ้นจากการช่วยราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน 2. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:18:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,718
 เรื่อง : แจ้งเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:17:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,717
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้ราชการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:02:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,716
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุม
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 14:01:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,715
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการ "หลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน"
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 13:58:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,714
 เรื่อง : ขอความอนุเคราาะห์สนับสนุนรถบบรทุก 6 ล้อ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 13:55:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,713
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะหืใช้ดินในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่
ผู้รับ : 1. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่4
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 13:44:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 64,711
 เรื่อง : แจ้งการเข้าตรวจสอบ
ผู้รับ : 1. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 18 มิย. 67 13:10:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,687 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96   | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๐,๑๘๘ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖