สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,287
ด่วนมาก


 เรื่อง : เชิญประชุมประสานแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กอ.รมน.จว.อต. [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 15:18:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,286
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทผู้แทนเกษตรกรเบื้องต้น (เพิ่มเติม) และข้อมูลำจนวนสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่พึงมีในแต่ละอำเภอเบื้องต้น
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 14:50:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,285
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติด อำเภอลับล และงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 14:42:38 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 5 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,284
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทผู้แทนเกษตรกร
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 14:40:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,283
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แบบออนไลน์
ผู้รับ : 1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 14:37:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,282
 เรื่อง : แจ้งแผนการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด 2. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 14:31:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,281
 เรื่อง : แจ้งแผนการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 14:29:11 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,280
 เรื่อง : แจ้งแผนการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 2. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 14:27:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,279
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมถวายภัตราหารและน้ำปานะแต่ภิกษุสงฆ์ตามโครงการถวายน้ำปานะแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 14:24:49 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,278
 เรื่อง : แจ้งข้อมูลการตรวจสอบอาคาร
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 14:23:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,277
 เรื่อง : แจ้งแผนการบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา 2. ที่ว่าการอำเภอลับแล 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 14:20:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,276
 เรื่อง : โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญาหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 14:09:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,275
 เรื่อง : ขอแจ้งรายชื่อร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ำและซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 13:56:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,274
 เรื่อง : การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 13:22:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,273
 เรื่อง : ส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565(แบบ สขร.1)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 12:18:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,272
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการวันเด็ก
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 12:15:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,270
 เรื่อง : ขออนุญาตเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 11:55:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,269
 เรื่อง : ขอความอนุเคราหืจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสา
ผู้รับ : 1. อบต.ขุนฝาง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 11:38:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,268
 เรื่อง : ประชุมเตรียมการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 11:20:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,267
 เรื่อง : ประชุมเตรียมการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 10 มค. 66 11:18:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,725 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60   | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๒๒๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖