สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 65,516
 เรื่อง : กิจกรรมการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ผู้รับ : 1. ที่ทำการปกครองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 11:21:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,514
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ผู้รับ : 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สนง.แพร่)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 11:03:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,513
 เรื่อง : ขอเชิญเป็นวิทยากร
ผู้รับ : 1. สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 11:00:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,512
 เรื่อง : ร่วมอบรมโครงการการค้ามนุษย์ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:59:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,511
 เรื่อง : พิธีมอบสิ่งของตามโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน และตามโครงการ หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้รับ : 1. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:50:32 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,510
 เรื่อง : ร่วมอบรมโครงการการค้ามนุษย์ฯ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านด่านนาขาม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:49:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,509
 เรื่อง : พิธีมอบสิ่งของตามโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน และตามโครงการ หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:48:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,508
 เรื่อง : ร่วมอบรมโครงการการค้ามนุษย์ฯ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านดารา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:47:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,507
 เรื่อง : ร่วมอบรมโครงการการค้ามนุษย์ฯ
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลน้ำริด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:46:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,506
 เรื่อง : พิธีมอบสิ่งของตามโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน และตามโครงการ หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:42:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,505
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:40:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,504
 เรื่อง : พิธีมอบสิ่งของตามโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน และตามโครงการ หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้รับ : 45 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:38:06 น. ]

รับแล้ว : 41 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,503
 เรื่อง : การจัดงานแข่งขันชกมวย THAI FIGHT พระยาพิชัยดาบหัก
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:37:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,502
 เรื่อง : พิธีมอบสิ่งของตามโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน และตามโครงการ หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้รับ : 1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:34:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,501
 เรื่อง : การจัดงานแข่งขันชกมวย THAI FIGHT พระยาพิชัยดาบหัก
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:31:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,500
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 2
ผู้รับ : 18 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:31:31 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,499
 เรื่อง : ขอเรียนเชิญครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:05:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,498
 เรื่อง : ประกาศรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 10:01:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,497
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดรายการวิทยุ "ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พบประชาชน"
ผู้รับ : 1. สำนักงานสถิติจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 09:49:31 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,496
 เรื่อง : รายงานผลตามตัวชี้วัดมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจัดหางานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 3 กค. 67 09:37:36 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,694 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60   | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๒,๓๕๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖