สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 50,490
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาความชอบกรณีพิเศษ ปี 66 แจ้งอำเภอตรอน
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอตรอน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:30:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,489
 เรื่อง : การตรวจสอบรายงานขอเบิกเงินจากคลัง
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:20:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,488
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังปรากฏ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:18:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,487
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาบำเหน็จกรณีพิเศษ แจ้งอำเภอลับแล
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 15:10:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,486
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : เชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 14:58:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,485
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษปี 66 แจ้งอำเภอเมือง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 14:56:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,484
 เรื่อง : ตอบรับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรงานลางสาด
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 14:53:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,483
 เรื่อง : ขอเชิญเช้าร่วมพิธีรับ Spinal board ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์ (มพฉ.)
ผู้รับ : 35 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 14:37:46 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,482
 เรื่อง : รายงานการประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 13:54:02 น. ]

รับแล้ว : 14 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,481
 เรื่อง : ขอส่่งรายงานการประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 13:48:08 น. ]

รับแล้ว : 8 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,480
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่2 2566
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 13:47:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,479
 เรื่อง : ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2566
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 13:43:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,478
 เรื่อง : ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2566
ผู้รับ : 154 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 13:42:34 น. ]

รับแล้ว : 102 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,476
 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 13:39:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,473
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 11:39:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,472
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการศึกษาสำรวจสถานการณ์คุณธรรมของประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 10:04:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,471
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ9
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 10:02:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,470
 เรื่อง : เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกในนกธรรมชาติ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 10:00:13 น. ]

รับแล้ว : 5 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 4 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,469
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอส่งขั้นตอนขออนุมัติสิทธิ์ในการเข้าถึงทะเบียนราษฏร์ในระบบ บสต.
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 09:56:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,468
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหลักการในการจัดทำร่างประมวลกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า
ผู้รับ : 234 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 กย. 66 09:25:18 น. ]

รับแล้ว : 177 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 57 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 1,208 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60   | 61 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๘๗,๐๘๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖