สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 56,745
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 มค. 67 10:04:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,744
 เรื่อง : การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 มค. 67 09:53:10 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,743
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 1. อบต.วังดิน 2. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา 3. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 มค. 67 09:45:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,742
 เรื่อง : สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 มค. 67 09:41:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,741
 เรื่อง : แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 มค. 67 08:53:10 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,740
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การบริหารโครงการ (Project Management) ภายใต้กาารดำเนินการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 มค. 67 08:52:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,739
 เรื่อง : ขอให้จัดส่งบัญชีสรุปนโยบายสำคัญที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 มค. 67 08:49:37 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,738
 เรื่อง : กาาคัดเลือก ชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 มค. 67 08:38:46 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,737
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย(ด้านพืช)ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 มค. 67 18:00:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,736
 เรื่อง : การสนับสนุนของขวัญ/ของรางวัล ในโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 มค. 67 17:13:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,735
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 มค. 67 17:10:22 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,734
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 มค. 67 17:10:12 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,733
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 5/2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2 3. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์1 4. สำนักงานเกษตรจังหวัด 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 มค. 67 16:37:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,732
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้"
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 มค. 67 16:36:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,731
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 มค. 67 16:23:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,729
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 มค. 67 16:21:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,728
 เรื่อง : ขอขอบคุณ
ผู้รับ : 1. การยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 มค. 67 16:19:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,725
 เรื่อง : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพั
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 มค. 67 16:03:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 56,724
 เรื่อง : พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพั
ผู้รับ : 152 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 มค. 67 16:01:11 น. ]

รับแล้ว : 100 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 52 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 56,723
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรมสภากาแฟของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 22 มค. 67 15:57:47 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,695 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86   | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๔,๔๐๐,๙๙๗ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖