สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,223
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ผู้รับ : 1. สำนักงานจัดหางานจังหวัด 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 11:50:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,222
 เรื่อง : การสำรวจสถิติการประมง ปี 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 11:42:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,221
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : (เพิ่มเติมรหัสการประชุม + ระเบียบวาระการประชุมฯ) เรื่อง ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กับคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณ วุฒิสภา
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 11:26:19 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,220
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
ผู้รับ : 1. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 11:20:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,219
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่ปลุกจิตสมนึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 11:20:16 น. ]

รับแล้ว : 2 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,218
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการจัดทำข้อมูลเอกภาพและการบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 11:19:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,217
 เรื่อง : จัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 11:18:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,216
 เรื่อง : ข้อมูลปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร ปีการผลิต 2565/66
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 11:17:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,214
 เรื่อง : รายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 10:41:52 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,213
 เรื่อง : รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 10:38:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,212
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 10:37:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,211
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 10:36:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,210
 เรื่อง : ขอเชิญออกตรวจสถานประกอบการ
ผู้รับ : 1. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานแรงงานจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 10:35:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,209
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการในความรับผิดชอบของหน่วยงานและปริมาณปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ใช้ในโครงการ(เอกสารเพิ่มเติม)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 10:23:52 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,208
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 (งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566)
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 10:20:26 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,207
 เรื่อง : ขอความอนุเคราหืข้อมุลโครงการในความรับผิดชอบของหน่วยงานและปริมาณปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกที่ใช้ในโครงการ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 10:19:24 น. ]

รับแล้ว : 16 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,206
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 (งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 09:57:54 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,205
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 (งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566)
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 09:51:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,204
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 (งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566)
ผู้รับ : 29 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 09:40:40 น. ]

รับแล้ว : 28 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,203
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
ผู้รับ : 1. สำนักงานคลังจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 09:40:30 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,725 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63   | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๐๗๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖