สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 50,998
 เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 กย. 66 09:25:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,996
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องห้ามเดินรถชั่วคราว
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 3. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 กย. 66 09:20:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,995
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประกาศหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องห้ามเดินรถชั่วคราว
ผู้รับ : 152 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 กย. 66 09:17:23 น. ]

รับแล้ว : 98 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 54 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,994
 เรื่อง : ส่งแบบตอบรับ - พิธีเปิดสำนักงานศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 กย. 66 08:50:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,993
 เรื่อง : การจัดทำบัญชีมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พุธ 13 กย. 66 08:17:18 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,992
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้รับ : 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 2. แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 3. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 16:58:09 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,991
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 16:49:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,990
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมร่วมกันของรัฐสภาฯ
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 16:47:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,989
 เรื่อง : รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 240 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 16:37:20 น. ]

รับแล้ว : 180 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 60 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,987
 เรื่อง : การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 26 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 16:21:12 น. ]

รับแล้ว : 25 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,986
 เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 16:08:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,985
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญรับฟังการมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกาตรและสหกรณ์
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 15:56:50 น. ]

รับแล้ว : 13 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 50,984
 เรื่อง : พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 15:41:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,983
 เรื่อง : พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปที่ 2
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 15:39:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,982
 เรื่อง : พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ รูปที่ 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 15:37:38 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,981
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถดูดโคลน
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลหัวดง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 15:31:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,980
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ แบบยืนยันผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่2
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 14:21:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,979
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมเเละศิลปกรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 14:21:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,978
 เรื่อง : มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 14:20:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 50,976
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อมเเละศิลปกรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 12 กย. 66 14:08:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 1,100 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31   | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๒,๒๓๔,๗๕๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖