สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 66,565
 เรื่อง : แผนการตรวจสอบเครื่องชั่งของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร่ และแผนการบริหารจัดการผลผลิตลองกอง ปี 2567
ผู้รับ : 1. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 11:03:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,564
 เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567
ผู้รับ : 16 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานประมงจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 10:52:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,563
 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7 (ก.ค.67)
ผู้รับ : 12 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 10:46:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,562
 เรื่อง : ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินแอลกอฮอล์ในเลือด
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 10:43:57 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,561
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ จากผลการศึกษาติดตามและข้อเสนอแนะ การจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 10:42:05 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,560
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ จากผลการศึกษาติดตามและข้อเสนอแนะ การจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่
ผู้รับ : 140 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 10:41:03 น. ]

รับแล้ว : 93 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 47 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,559
ด่วน


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมครวจเยี่ยมหน่วยบริการและประชุมนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 10:38:56 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,556
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนกรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 10:28:42 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,554
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด เดือนกรกฎาคม 2567
ผู้รับ : 163 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 10:19:12 น. ]

รับแล้ว : 109 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 54 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,553
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญประชุมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม (CBTx)
ผู้รับ : 15 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 10:09:35 น. ]

รับแล้ว : 12 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,552
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลพระเสด็จ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 10:04:41 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,551
 เรื่อง : ซักซ้อมการขึ้นทะเบียนศูนย์คัดกรอง ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ผ่านระบบ E-register
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 09:55:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,550
 เรื่อง : การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 09:50:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,549
 เรื่อง : รายการการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ (กวป.) ครั้งที่ 6/2567
ผู้รับ : 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 09:35:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,548
 เรื่อง : ชักซ้อมการดูแลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้สฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 09:22:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,547
 เรื่อง : ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขโรงงานของบริษัท พิชัยธัญญชาติ จำกัด
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 09:00:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,546
 เรื่อง : การประชุมดำเนินการโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (งบกลาง)
ผู้รับ : 1. อบต.หาดสองแคว 2. อบต.คอรุม 3. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 4. เทศบาลตำบลผาจุก
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 08:59:27 น. ]

รับแล้ว : 3 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,545
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งแผนและเชิญร่วมขับเคลื่อนมาตรการรับมือการระบาดของโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 08:58:08 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 66,544
 เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับรอบการประเมินที่ 2/2567 (1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567)
ผู้รับ : 33 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : อังคาร 23 กค. 67 08:48:08 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 66,543
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ตอบรับเข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงาน_กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 19 กค. 67 20:42:58 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,694 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12   | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๒,๑๖๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖