สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,098
 เรื่อง : ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม 904
ผู้รับ : 6 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 15:32:55 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,097
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566)
ผู้รับ : 11 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 15:31:22 น. ]

รับแล้ว : 9 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,096
 เรื่อง : ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามาตรการประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการ ให้สวมใส่หมวกนิรภัย100เปอร์เซ็น
ผู้รับ : 1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
 หน่วยงานผู้ส่ง :   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 15:20:23 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,095
 เรื่อง : ขอใช้สถานที่ฝึกอบรมเกษตรกร
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 14:53:03 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,094
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้12ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์
ผู้รับ : 1. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 14:52:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,093
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 2. สำนักงาน_ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 5. สำนักงานจังหวัด(สารบรรณกลาง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 14:51:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,092
 เรื่อง : ขอใช้สถานที่อบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตมะม่วงนอกฤดูคุณภาพ
ผู้รับ : 1. อบต.ไร่อ้อย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 14:51:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,091
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสำหรับธุรกิจออนไลน์และโลจิสติกส์
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 14:50:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,090
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 14:47:54 น. ]

รับแล้ว : 1 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 8 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,089
 เรื่อง : ขอส่งรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการบริการจัดการในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานและวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 14:40:34 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,088
 เรื่อง : ขอเชิญประชุม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 14:24:39 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,087
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 14:11:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,086
 เรื่อง : ผลการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565
ผู้รับ : 1. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 4. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคลังจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 14:09:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,085
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 51 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 12:57:16 น. ]

รับแล้ว : 34 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 17 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,084
 เรื่อง : ขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่านในเขตพื้นที่เทศบาลตบลวังกะพี้ (แก้ไขความยาวเขื่อน)
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลวังกะพี้
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 12:56:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,083
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
ผู้รับ : 48 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 12:51:47 น. ]

รับแล้ว : 39 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 9 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,082
 เรื่อง : ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกคนพิการเข้าร่วมโครงการงานวันคนพิการสากล
ผู้รับ : 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 12:04:51 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,081
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพัฒนาสถานที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 11:42:18 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,080
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพัฒนาสถานที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผู้รับ : 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 11:37:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,079
 เรื่อง : ขอส่งข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้อมูลการจดทะเบียนของนิติบุคคลตั้งใหม่
ผู้รับ : 1. สำนักงานแรงงานจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 5 มค. 66 11:22:32 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,727 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69   | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๔๖๐ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖