สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 39,202
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) กับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา
ผู้รับ : 19 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 09:30:06 น. ]

รับแล้ว : 17 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,201
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานการควบคุมเครื่องดื่อมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสำคัญ (ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566)
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 09:21:27 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,200
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนอุบัติเหตุของจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. ที่ว่าการอำเภอพิชัย 3. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์2
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 09:07:50 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,199
 เรื่อง : การประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้รับ : 295 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 09:06:03 น. ]

รับแล้ว : 141 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 154 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,198
 เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพาณิชย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 09:04:35 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,197
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี2565
ผู้รับ : 20 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มค. 66 08:47:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,196
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 150 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานอำนวยการ) [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 7 มค. 66 17:53:21 น. ]

รับแล้ว : 101 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 49 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,195
 เรื่อง : อบรมหลักสูตร ปอ ปี 66 รุ่นที่ 261-263
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 7 มค. 66 14:47:26 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,194
 เรื่อง : การปฏิบัติรตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 7 มค. 66 14:42:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,193
 เรื่อง : การดำเนินโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 7 มค. 66 12:43:00 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,192
 เรื่อง : สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ซศ
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : เสาร์ 7 มค. 66 12:18:49 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,191
 เรื่อง : แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอท่าปลา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 19:02:14 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,190
 เรื่อง : การสำรวจจัดเก็บข้อมูลการจราจร บริเวณเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (เอกสารแนบ))
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 16:52:53 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,189
 เรื่อง : การสำรวจจัดเก็บข้อมูลการจราจร บริเวณเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. เทศบาลตำบลท่าเสา 2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 16:48:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,187
 เรื่อง : นำส่งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสพฐ.ปีการศษ.2565 ของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 16:36:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,186
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดบรรยาธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 16:33:33 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,185
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดบรรยาธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. อ.ส.ม.ท.จังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 16:32:42 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 39,183
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดบรรยาธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 16:30:59 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,182
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดบรรยาธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 16:30:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 39,181
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดบรรยาธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 6 มค. 66 16:29:29 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,725 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64   | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๐๓๙ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖