สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 65,426
 เรื่อง : ขอส่งโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ2566-2570)
ผู้รับ : 1. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 17:14:43 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,425
 เรื่อง : การสรรหาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
ผู้รับ : 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2 [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:48:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,424
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนในโรงเรียนเข้ารับการจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน (CEFR) ฯ
ผู้รับ : 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:37:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,423
 เรื่อง : กำชับกวดขันการอนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายกันขึ้นสู่อากาศเพิ่มเติม
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:31:13 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,422
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. รพ.สต.คอรุม
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:24:14 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,421
 เรื่อง : ขอส่งผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม
ผู้รับ : 1. รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:22:42 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,420
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอสนับสนุนห้องพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน
ผู้รับ : 1. เขื่อนสิริกิติ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:21:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,419
 เรื่อง : ขอส่งเข้ารับการบำบัดรักษา
ผู้รับ : 1. รพ.สต.บ้านเกาะ(อ.เมือง)
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:20:20 น. ]

รับแล้ว : 0 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,418
 เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนถุงน้ำยาล้างไต
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:17:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,417
 เรื่อง : ประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอพิชัย
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:13:40 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,416
 เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกต้นแบบสถานบริการสุขภาพชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพและภาคืเครือข่าย ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2567
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:10:20 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,415
 เรื่อง : ประกาศผลการเลือกตั้ง
ผู้รับ : 1. อบต.ท่ามะเฟือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:08:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,414
 เรื่อง : รายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
ผู้รับ : 1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   เทศบาลตำบลพระเสด็จ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:02:06 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,413
 เรื่อง : คู่มือการปฏิบัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2567)
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอท่าปลา [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 16:00:19 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,412
 เรื่อง : ขอเชิญร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการสินค้าเกษตรและบรการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ผู้รับ : 1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 3. สำนักงานเกษตรจังหวัด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 15:55:44 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,411
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาของกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ผู้รับ : 1. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 15:52:24 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,410
 เรื่อง : คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2567)
ผู้รับ : 17 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอเมือง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 15:49:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 65,409
 เรื่อง : แจ้งแผนกำหนดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 15:22:13 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,408
 เรื่อง : แผนการรับบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้รับ : 7 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 15:20:58 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 65,407
 เรื่อง : เน้นย้ำการตรวจสอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และการบันทีกรายการตอบรับสัตว์หรือซากสัตว์ปลายทางในระบบ e-Movement
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 1 กค. 67 15:17:28 น. ]

รับแล้ว : 6 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>

มีเอกสาร 2,692 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64   | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135 จำนวนการเรียกใช้งาน ๓๖,๙๒๑,๔๔๓ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖