สำหรับผู้ดูแลระบบ
ค้นหาเอกสารคำว่า :
เช่น ชื่อเรื่อง, ชื่อไฟล์ ที่ผู้ส่งเป็นผู้พิมพ์
ไม่ต้องให้ครบทุกคำก็ได้ (ไม่ใช่คำในเอกสารที่ scan)
รับ/ส่ง เอกสารโดยการเลือกชื่อหน่วยงานก่อน
ตรงนี้สำหรับผู้ส่งใช้ตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป
No. 38,541
 เรื่อง : การจัดส่งข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 36 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 13:34:18 น. ]

รับแล้ว : 33 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 3 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,540
 เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจ อนุสาวรีย์/ที่ตั้งรูปหล่อ พระเจ้าแผ่นดินและพระยาพิชัยดาบหัก
ผู้รับ : 8 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 13:23:40 น. ]

รับแล้ว : 7 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,539
 เรื่อง : ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการMailgothai
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 13:21:48 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,538
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ประชุมกรมการปกครอง
ผู้รับ : 9 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 13:01:15 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,536
 เรื่อง : การจัดส่งข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้รับ : 34 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานจังหวัด(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด) [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 11:27:01 น. ]

รับแล้ว : 32 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 2 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,535
 เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ผู้รับ : 1. อบต.นาอิน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 11:22:45 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,534
 เรื่อง : อนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 11:15:02 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,533
 เรื่อง : อนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 11:02:25 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,532
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 11:01:28 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,531
 เรื่อง : อนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 11:01:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,530
 เรื่อง : อนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอลับแล
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 10:58:17 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,529
 เรื่อง : อนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ผู้รับ : 1. ที่ว่าการอำเภอเมือง
 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ทำการปกครองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 10:57:10 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,528
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้รับ : 45 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 10:52:49 น. ]

รับแล้ว : 44 หน่วยงาน >> ยังไม่รับ : 1 หน่วยงาน >> ผู้ส่งจะแก้ไขรายการฯหรือลบออก คลิกตรงนี้ >>
No. 38,527
 เรื่อง : เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความรู้เเละทักษะปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้รับ : 1. อบต.บ้านแก่ง 2. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 09:54:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,526
 เรื่อง : ยินดีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน
ผู้รับ : 1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 09:50:21 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,525
 เรื่อง : แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ผู้รับ : 10 หน่วยงาน

 หน่วยงานผู้ส่ง :   ที่ว่าการอำเภอลับแล [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 09:41:37 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,524
ด่วนที่สุด


 เรื่อง : ขอเชิญอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. เข้าร่วมนำเสนอผลงานและคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ดีเด่น 12 สาขา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้รับ : 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 09:40:04 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,523
 เรื่อง : ขอแก้ไขและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 (แก้ไขในส่วนของตาราง)
ผู้รับ : 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 09:38:01 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,522
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ผู้รับ : 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 09:29:16 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว
No. 38,521
 เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ผู้รับ : 1. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
 หน่วยงานผู้ส่ง :   โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธค. 65 09:27:46 น. ]

รับเอกสารครบแล้ว

มีเอกสาร 2,723 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกดูหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94   | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137 จำนวนการเรียกใช้งาน ๒๙,๑๗๕,๐๑๑ ครั้ง
จาก : ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖